Publiczno-prywatne partnerstwo w prywatyzowaniu zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule omówiono narzędzie służące lokalnemu rozwojowi, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Wyjaśniono ideę partnerstwa, pokazując, czemu służy i na jakich zasadach funkcjonuje. Pokazano obszary wykorzystania partnerstwa, poprzez przybliżenie sposobu rozumienia zadania publicznego, a także zadania publicznego gminy w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawiono znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w prywatyzowaniu zadań publicznych w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tego zadania. Omówiono korzyści z partnerstwa publiczno- -prywatnego wynikające z realizacji projektów inwestycyjnych w sferze publicznej dla sektora publicznego i prywatnego. Scharakteryzowano procedury i omówiono zasady, czynniki i etapy budowania partnerskich publiczno-prywatnych form współpracy sektora administracji, biznesu i społecznego. Wskazano na sukces partnerstwa oraz czynniki dynamizujące funkcjonowanie partnerstw publiczno-prywatnych.
In this article, the tool which serves local development, known as public-private partnership, is discussed. The ideology of such partnership is described, as well as its purpose and the fundamental principles by which such partnerships function. The realm of possibilities which public-private partnerships offer is illustrated in the article by attempting to make understood the notion of ‘public works’ and more specifi cally public works in the sphere of security and public order at the municipal level. The meaning of public-private partnership is explained in the privatization of public works in the sphere of security and public order, as well as the role of territorial self-governing units in carrying out such assignments. Evidence of the benefi ts of public-private partnership which are the direct result of investment projects carried out in the public sphere for public and private sectors, is provided. Procedures are characterized and principles outlined; factors and stages of building public-private partnership forms of cooperation in the areas of administration, business and society are discussed as well. In addition, elements of partnership success as well as elements of dynamic function of public-private partnership are illustrated in the article.
В статье обсуждено инструмент привлечения внебюджетных средств в проекты местного развития, каким является публично-частное партнёрство. Выяснена идея партнёрства, указано, чему оно служит и на каких основах функциони- рует. Показано области использования партнёрства в контексте задач стоящих перед обществом, в том числе в сфере общественного порядка и безопасности. Представлено значение публично-частного партнёрства в приватизации задач по обеспечению общественного порядка и безопасности и указано роль единиц территориального самоуправления в реализации этих проблем. Рассмотрено пользу публично-частного партнёрства, которую оно приносит реализуя ин- вестиционные общественные проекты в публичном и частном секторах. Дано характеристику процедур и обсуждено принципы, факторы и этапы построения партнёрских публично-частных форм сотрудничества властей, представителей бизнеса и общественных организаций. Указано факторы предопределяющие успех партнёрства и факторы влияющие на динамику работы публично-част- ных партнёрств.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 157-176.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska