Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Analiza redundancji i relewancji wymaga przyjęcia dwojakiego rodzaju założeń interpretacyjnych, wynikających po pierwsze z określenia semantyki tych pojęć, i po drugie - z ustalenia modelowych relacji między nimi. Uzgodnienie tych charakterystyk daje możliwość zastosowania odpowiednich procedur do charakterystyki mechanizmu współwystępowania obu pojęć w tekstach określanych jako polityczne, tj. odnoszonych podmiotowo do osób określanych jako „politycy” (przedstawiciele władzy publicznej, przedstawiciele mediów, odbiorcy treści politycznych) i tych ich realizacji werbalnych i niewerbalnych, które spełniają ogólne warunki tekstowości w rozumieniu A. Beaugrande’a i W. U. Dresslera oraz szczególne, które oznaczają polityczne nacechowanie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 25-33.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska