Wojska Obrony Terytorialnej jako element rekonstrukcji polskiej obrony cywilnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wydarzenia ostatnich kilku lat sprawiają, iż kontekst ochrony ludności cywilnej w Polsce niezaprzeczalnie zyskuje na znaczeniu. Świadczy o tym również fakt zintensyfikowania prac legislacyjnych zmierzających do ustanowienia nowego prawa w obszarze obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz stanu klęski żywiołowej. W związku z powyższym Autor niniejszego artykułu postanowił przedstawić aktywność Wojsk Obrony Terytorialnej, a także najważniejsze założenia w tym obszarze tematycznym, który wymaga rzeczywistych i pilnych przeobrażeń. Jednym z podejmowanych przykładów jest czas epidemii COVID-19, który zmusił decydentów licznych instytucji państwowych do zastosowania ekstraordynaryjnych rozwiązań. Artykuł stanowi szczegółową analizę roli Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach szerszej struktury ochrony ludności, a także warunków związanych z wprowadzeniem stanu epidemii. Syntetyczne wnioski z przeprowadzonego badania wskazują na wyraźny potencjał WOT w ramach oczekiwanej rekonstrukcji polskiej obrony cywilnej.
The events of the past few years make the context of civil protection in Poland undeniably gaining importance. This is also evidenced by the fact that legislative work has intensified, aimed at establishing a new law in the area of civil defence, crisis management and state of natural disaster. In view of the above, the author of this article decided to present the activity of the Territorial Defence Forces (Polish: Wojska Obrony Terytorialnej), and also to apply the most important assumptions to the subject area in need of real and urgent transformation. One of the examples taken is the time of the COVID-19 epidemic, which obliged decision-makers of numerous state institutions to apply extraordinarily coordinated solutions. The article is a detailed analysis of the role of the Territorial Defence Forces within the broader population protection structure, as well as the conditions resulting from the introduced epidemic state. Synthetic conclusions resulting from the study indicate the clear potential of the TDF as part of the expected reconstruction of Polish civil defence.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 4, s. 161-172.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska