Zarządzanie informacją przez instytucje publiczne – studium przypadku komunikacji kryzysowej Ministerstwa Zdrowia via Twitter w okresie pandemii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule rozważania koncentrują się na kwestiach dotyczących problemu zarówno przepływu informacji, jak i jej jakości w czasach panującej od początku 2020 r. pandemii COVID-19. Poruszona została kwestia infodemii osadzonej na bazie zjawiska fake newsów. Rozważania te są poświęcone poziomowi globalnemu oraz państwowemu, a w szczególności zagrożeniom z jakimi mamy do czynienia w przestrzeni informacyjnej nowych mediów i metod, które mogą zagrożenia te do pewnego stopnia niwelować. Część badawcza opracowana została z wykorzystaniem metody ilościwo-jakościowej i jest poświęcona analizie zebranych danych z rządowego kanału serwisu społecznościowego Twitter. Uzyskane wyniki pozwoliły udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące: jakości rządowego przekazu, jego adekwatności, przejrzystości, zgodności z faktami i ewentualnej roli, jaką komunikacja ta może odegrać w konfrontacji ze strumieniem nieprawdziwych informacji zalewających przestrzeń nowych mediów.
The paper looks at the issues related to both the excessive flow of information and its quality during the Covid-19 pandemic from the beginning of 2020, when the notion of ‘infodemic’ based on the overabundance of fake news, was first raised. The considerations have been devoted to both the global and state levels, particularly to the threats that human beings face in the information space of the new media, and the methods that can mitigate these threats to a certain extent. The research part was developed using the quantitative-qualitative method and was devoted to the analysis of collected data from the government’s social channel Twitter. The findings allowed to answer a variety of questions about the quality of the government’s public messages, their adequacy, transparency, factualness, and their possible role in the confrontation with the stream of fake information that has been “flooding” the new media.
Die Überlegungen im Artikel konzentrieren sich auf die Fragen, die sowohl das Problem des Informationsflusses, als auch die Qualität der Information in der Zeit der COVID19 - Pandemie vom Anfang des Jahres 2020 betreffen. Es wurde die Frage der auf der Basis der fake news Erscheinung beruhenden Infodemie angesprochen. Die Überlegungen werden der globalen und staatlichen Ebene gewidmet, insbesondere den Gefahren, mit denen wir im Informationsraum neuer Medien zu tun haben und den Methoden, welche diese Gafahren bis zu einem Grad mildern können. Der Forschungsteil wurde anhand des qualitativen und quantitativen Nachweisverfahrens entwickelt und ist der Analyse der aus dem Regierungs-Social-Media-Canal Twitter gesammelten Daten gewidmet. Aufgrund der Ergebnisse beantwortete man die Frage nach der Qualität der durch die Regierung übermittelten Informationen, ihrer Angemessenheit, Transparenz, Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Sachverhalt und eventuelle Rolle, die diese Kommunikation bei der Konfrontation mit dem Strom der falschen Informationen spielen kann, welche den Raum der neuen Medein überschwemmen.
В статье рассмотрены, появившиеся в начале 2020 года, вопросы, связанные с проблемой информационного потока и его качества во время пандемии COVID- 19. Была поднята проблема инфодемии, базирующаяся на феномене фейковых новостей. В работе, в частности, указаны угрозы глобального и государствен- ного уровня, с которыми сталкиваются граждане в информационном простран- стве, пользуясь новыми средствами массовой информации, а также рассмотрены методы, которые могут эти угрозы в определенной степени нивелировать. В ис- следовании, с использованием количественно-качественного метода, был про- веден анализ данных, собранных с правительственного канала социальной сети Твиттер. Полученные результаты позволили дать ответы на вопросы, касающиеся: качества правительственной информации, ее адекватности, прозрачности, соот- ветствия с фактами и возможной роли, которую эта связь может сыграть в про- тивостоянии потоку ложной информации, появляющейся в пространстве новых медиа.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 4, s. 175-197.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska