Etyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorzy koncentrują się na zagadnieniach etycznych w przeprowadzaniu tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Artykuł zawiera szerokie omówienie oraz podział tych czynności na podstawie „ustawodawstwa policyjnego”. Na podstawie materiału z rozmów przeprowadzonych przez autorów z funkcjonariuszami operacyjnymi zostały zanalizowane problemy natury etycznej, jakie najczęściej towarzyszą konkretnym czynnościom operacyjnym. Szczególną uwagą obdarzono tzw. osobowe źródła informacji i metody ich pozyskania, stosowanie techniki operacyjnej, a także wpływ pracy operacyjnej na relacje funkcjonariuszy z rodziną i otoczeniem.
The authors focus on ethical issues in conducting so-called operational and reconnaissance activities. The article contains a broad overview and breakdown of these activities on the basis of “police legislation”. The material from interviews conducted by the authors with the operating officers, constituted the basis of the analysis of ethical problems, which often accompany specific operational procedures. Particular attention was paid to so-called personal source of information and methods for obtaining it, the application of operational techniques and the impact of operational work on relations of officers with family and the environment.
Авторы концентрируются на этических вопросах во время проведения т.н. опе- ративно-поисковых мероприятий. В статье широко рассмотрены виды таких мероприятий, предусмотренных «полицейским законодательством». На ос- новании материала собранного во время разговоров, проведённых авторами с оперативными служащими, были проанализированные этические проблемы, которые чаще всего сопровождают конкретные оперативные мероприятия. Особое вниманием обращено на т.н. доверительные источники информации и методы их получения, применение оперативной техники, а также влияние оперативной работы на отношения служащих с семьей и окружением.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 105-112.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska