Prewencja kryzysowa, przezwyciężanie konfliktów oraz konsolidacja pokoju w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca prewencji kryzysowej, przezwyciężania konfliktów oraz stabilizacji pokonfliktowej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec w XXI w. Tekst składa się z trzech części, w których skoncentrowano się na: ogólnych przesłankach działania Niemiec na rzecz prewencji kryzysowej oraz przezwyciężania konfliktów w XXI w.; zmianach w koordynacji działań dotyczących prewencji kryzysowej, przezwyciężenia konfliktów oraz konsolidacji pokonfliktowej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec od połowy drugiej dekady XXI w.; zaangażowaniu Niemiec w zakresie prewencji kryzysowej i rozwiązywania konfliktów na wybranych przykładach stabilizacji obszarów pokonfliktowych, ze szczególnym uwzględnieniem Syrii. Przedstawione działania wiążą się także z szerszym zagadnieniem – koniecznością rozwiązania problemu masowego napływu „nielegalnych uchodźców” z Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki do Niemiec i innych państw UE.
The author’s goal is to present the role and place of crisis prevention, overcoming conflicts and post-conflict stabilization in Germany’s foreign and security policy in the 21st century. The article consists of three parts focused on the following areas: some general causes of Germany’s actions for crisis prevention and overcoming conflicts in the 21st century; changes in the area of action coordination regarding crisis prevention, overcoming conflicts and post-conflict consolidation in Germany’s foreign and security policy since the half of the second decade of the 21st century; Germany’s involvement in the field of crisis prevention and conflicts resolution, particularly in the selected examples of the stabilization of post-conflict areas, especially including Syria. The above-mentioned actions involve the wider issue of the necessity of searching a long-term solution of the mass inflow of “illegal refugees” from the Middle East and Africa to Germany and other EU countries.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3, s. 161-175.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska