Dlaczego w polskiej armii nie ma kobiet-generałów?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorka w artykule przeanalizowała sytuację w polskiej armii, by znaleźć odpowiedź na pytanie o powody braku w Wojsku Polskim kobiety w stopniu generalskim. W tekście została opisana geneza udziału kobiet w armii oraz pokazane determinanty służby kobiet- żołnierzy. Poruszona została w artykule także miedzy innymi problematyka występowania szklanego sufitu w polskiej armii. W drugiej części tekstu autorka przedstawia swoje tezy dotyczące przyczyn braku kobiety-żołnierza w stopniu generała, wskazując na uwarunkowania historyczne, polityczne, kulturowe oraz na politykę personalną.
The author in the paper has analyzed the situation in the Polish army to answer the question: Why are there no female generals in The Polish Army? The paper presented the history of women's participation in the Polish army, since the Second World War to the present. The author presented also the statistics showing the determinants of female soldiers work. In this article autor refers to the occurrence of glass ceiling in The Polish Army, between the rank of the colonel and general. At the end the autor presents her thesis about the reasons of the lack of women soldiers in the rank of general, pointing to historical events, personnel policy and blocking access to the highest military positions by men.
Анализируя ситуацию в Вооружённых силах Польши, автор ищет ответ на вопрос: почему в Польской Армии нет женщин в звании генерала? В статье представлена история присутствия женщин в Польской Армии от Второй мировой войны до сегодняшнего дня. В частности затронута проблема так называемого «стеклянного потолка» в Вооружённых силах Польши. Представлены некоторые статистические данные касающиеся прохождения воинской службы женщинами. Подводя итоги, автор, указывая на историческую обусловленность кадровой политики блокирования доступа женщинам к высоким воинским должностям и званиям, дает ответ на поставленный в заглавии статьи вопрос.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 2, s. 47-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska