Strategiczni partnerzy czy systemowi konkurenci? Ewolucja polityki Niemiec wobec Chin

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zawarte w 2004 r. partnerstwo strategiczne Republiki Federalnej Niemiec z Chińską Republiką Ludową znacząco ewoluowało na przestrzeni 15 lat. Wraz z tą ewolucją instytucjonalnej współpracy bilateralnej zmienia się także nastawienie władz i elit politycznych, naukowych i gospodarczych w RFN wobec Chin. Zmianę tą symbolizowało uznanie ChRL za „systemowego konkurenta” przez Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu (BDI) w styczniu 2019 r. Strona niemiecka skonstatowała fiasko modelu „zmiany przez zbliżenie” w odniesieniu do Chin i konieczność zrewidowania podejścia wobec nowej chińskiej polityki zagranicznej pod przywództwem Xi Jinpinga oraz rosnącej roli tego państwa na arenie globalnej i związanych z tą rolą problemów, jakie pojawiają się w relacji Niemiec i Unii Europejskiej z ChRL. W artykule został poddany analizie proces ewolucji polityki niemieckiej wobec Chin od początku XXI w. a zwłaszcza dynamicznych zmian w latach 2016– 2019. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak zmieniała się niemiecka polityka wobec Chin? Jak na ten proces wpłynęło fiasko modelu „zmiany przez zbliżenie” w odniesieniu do ChRL? Jakie były decydujące problemy w relacji niemiecko-chińskiej i w jaki sposób ukształtowały one politykę Berlina? Czy Chiny to dla Niemiec nadal strategiczny partner, czy już systemowy konkurent?
The strategic partnership established between the Federal Republic of Germany and the People’s Republic of China in 2004 has evolved significantly over the last 15 years. Along with this evolution, also the attitude of the government and political, academic and economic elites in Germany has been changing. The process of change was symbolized by describing China as a “systemic competitor” by the Federation of German Industries (BDI) in January 2019. Germany has noted the failure of the “change through rapprochement” model applied to China and the necessity to revise the approach towards the new Chinese foreign policy under the leadership of Xi Jinping and the increasing role of PRC on the global arena, which causes new problems in the relations between Germany, EU and China. In the article the evolution of German policy towards China since the beginning of 21st century has been analyzed, with the focus on dynamic changes between 2016 and 2019. The purpose of the article is answering several questions: how has German policy towards China been changing? How was this process influenced by the failure of “change through rapprochement” model applied to PRC? Which problems in the German-Chinese relations were crucial to Berlin’s policy and in which way did they shape it? Is China still a strategic partner, or already a systemic competitor for Germany?
Die im 2004 abgeschlossene strategische Partnerschaft der Bundesrepublik Deutschlands mit der Volksrepublik China hat über die 15 Jahre wesentlich evolviert. Im Zusammenhang mit dieser Evolution der institutionellen, bilateralen Zusammenarbeit ändert sich auch die Einstellung der Behörden und der politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten in der Bundesrepublik Deutschlands gegenüber China. Diese Änderung hat Anerkennung der Volksrepublik China als „systemische Wettbewerber” durch Bundesverband der Deutschen Industrie im Januar 2019 symbolisiert. Deutschland stellte ein Fiasko des Modells „Wandel durch Annäh erung” im Bezug auf China fest und die Notwendigkeit der Überprüfung der Einstellung in Anbetracht der neuen chinesischen Auβenpolitik unter der Führung von Xi Jinping und der zunehmenden Rolle dieses Staates auf der globalen Bühne und mit dieser Rolle verbundenen Probleme, die in den Verhältnissen Deutschlands und der Europäischen Union mit der Volksrepublik China vorkommen. Im Artikel wurde der Evolutionsprozess der deutschen Politik gegenüber China seit Anfang des XXI Jh. analysiert, insbesondere wurden dynamische Änderungen in den Jahren 2016–2019 berücksichtigt. Das Ziel des Beitrags ist die Antwort auf die Fragen: wie hat sich die deutsche Politik gegenüber China geändert? Wie hat diesen Prozess Fiasko des Modells „Wandel durch Annäherung“ im Bezug auf die Volksrepublik China beeinflusst? Was für entscheidende Probleme gab es in den deutsch–chinesischen Beziehungen und wie haben sie Berlins Politik gestaltet? Ist China nach wie vor der strategische Partner für Deutschland oder vielleicht der systemische Wettbewerber?
Заключенное в 2004 г. стратегическое партнерство между Федеративной Респу- бликой Германии и Китайской Народной Республикой, значительно эволюциони- ровало на протяжении 15 лет. Вместе с эволюцией институционального, двусторон- него сотрудничества, менялось также отношение властей, политической, научной и экономической элиты ФРГ в отношении Китая. Символом этих перемен было при- знание в январе 2019 г. Федеральным союзом Немецкой промышленности (BDI) КНР «системным конкурентом». Немецкая сторона констатировала фиаско поли- тики «изменения через сближение» в отношении Китая и необходимость пере- смотра подхода к новой китайской внешней политике под руководством Си Цзинь- пина, возрастанию роли этого государства на глобальной арене и связанных с этой ролью проблем, которые появляются в отношениях между Германией, Европейским Союзом и КНР. В статье анализируется процесс эволюции немецкой политики в от- ношении Китая от начала XXI в., с учетом динамических изменений в 2016–2019 гг. В статье предпринята попытка дать ответ на вопросы: Как изменилась немецкая по- литика в отношении Китая? Как на этот процесс повлияло фиаско политики «изме- нения через сближение» в отношении КНР? Какими были главные проблемы в не- мецко-китайских отношениях и как они формировали политику Берлина? Является ли Китай для Германии стратегическим партнером или системным конкурентом?
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1, s. 123-140.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska