Dobra niematerialne w postępowaniu upadłościowym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawił, że problematyka praw na dobrach niematerialnych nabiera nowego znaczenia. Obok typowych dla klasycznego prawa własności intelektualnej problemów pojawiają się nowe, związane z dziedzinami prawa nie kojarzonymi dotychczas z dobrami niematerialnymi. Coraz częściej, zwłaszcza w przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą w obszarze nowych technologii, własność intelektualna staje się cennym, jeśli nie najistotniejszym, składnikiem przedsiębiorstwa. To ona decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorcy, to na niej coraz częściej ustanawiane są zabezpieczenia rzeczowe. Wreszcie, w przypadku upadłości przedsiębiorcy, to właśnie jej los może mieć kluczowe znaczenie dla możliwości jego dalszego funkcjonowania w trakcie trwania postępowania i ewentualnie po zawarciu układu. Będzie to szczególne istotne w przypadku umów mających za przedmiot dobra niematerialne, a zawartych przed ogłoszeniem upadłości przez upadłego i jego kontrahentów."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 133-143.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska