Dylematy globalizacji XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-090-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Globalizacja to przede wszystkim synonim nowoczesnych czasów, w których praca zrównana została z prawem korzyści. Ideologia globalizacji zdołała następnie spoić i zharmonizować dwie sprzeczne idee: ideę uniwersalizacji, a więc i koniecznej standaryzacji, oraz ideę nienaruszalnego prawa do specyficzności i odmienności. Przyczyną konfliktów globalnych jest sprzeczność interesów. Polityki państw, korporacji transnarodowych i organizacji międzynarodowych zmierzają w kierunku realizacji odmiennych celów. Globalizacja cała pewnością przyczynia się do zmiany roli państwa w globalnej rzeczywistości, jednak nie pozbawia całkowicie pozycji i wpływu. Globalizacja stwarzając możliwości bogacenia się nie daje żadnych możliwości najbiedniejszym na świecie. „Globalizacja jest w rzeczywistości paradoksem: przynosząc wielkie korzyści nielicznym, wyklucza lub marginalizuje dwie trzecie ludności świata.”
Globalization means, first of all, the synonym of the modern time when labour has been risen to the level of the right to get profits. The idea of globalization managed to connect and harmonize two contradictory ideas: the idea of universalization, hence the necessary standardization, and the idea of in fungible right specificity and dissimilarity. The reason of the global conflicts is the discrepancy of interests. The policy of the states and international corporations aims at the complishment of different goals. The globalization, certainly, contributes to the change of the role of the state in global reality; it does not, however, deprive it of its position and influence. Globalization, while giving the possibilities to get rich, does not offer any possibilities for the poorest people in the world. Globalization is actually paradox: it is bringing the enormous profits to the few, on the other hand it is excluding or minimizing two third of the world’s population.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mokroekonomicznym. Wybrane aspekty. (red.) Dariusz Fatuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 2009, s. 43-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska