Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym - europejskie standardy prawne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorzy rozpatrują zagadnienia europejskich rozwiązań prawnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez sportowych o charakterze ponadnarodowym, uwzględniając ogólne uregulowania prawne Unii Europejskiej oraz Układu z Schengen. Z punktu widzenia tytułowej problematyki autorzy szczegółowo odnoszą się do instrumentu prawnego UE, jakim jest Wspólne działanie z dnia 26 maja 1997 roku przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące współpracy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, oraz Konwencji z 1985 roku zawierającej uregulowania dotyczące bezpośrednio imprez sportowych.
The authors analyse the issues of European legal solutions concerning the security assurance during international sporting events, taking into consideration the general legal regulations of the European Union and the Schengen Agreement. From the point of the issue specified in the title, the authors relate in detail to the legal EU instrument, that is to the Common Action from 26 May 1997 accepted by the Council on the basis of Section K.3 of the European Union Treaty, concerning the cooperation in the scope of public order and security, and the 1985 Convention including regulations directly concerning sporting events.
Авторы рассматривают вопросы европейского правового регулирования в области обеспечения безопасности во время проведения международных спортивных мероприятий, учитывая общие правовые нормы Европейского Союза и предписания Шенгенского соглашения. Имея ввиду рассматриваемую проблематику, авторы детально анализируют юридический документ ЕС, каким является «Совместные действия» от 26 мая 1997 года, принятые Советом ЕС на основании статьи К.3 Договора о Европейском Союзе, касающиеся сотрудничества в сфере обеспечения порядка и безопасности, а также Конвенции от 1985 года, непосредственно регулирующей проведение и организацию спортивных мероприятий .
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 3, s. 19-26.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska