Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Nasilające się w ostatnich latach tendencje reformy nauki w Polsce prowadzą do zdominowania jej przez biurokrację różnego szczebla. Zamierzona amerykanizacja organizacji nauki i jej fi nansowania w znacznej mierze obciążyła badaczy zadaniami administracyjnymi, pozbawiła ich stabilizacji fi nansowej badań, zmuszając do zaangażowania się kosztem badań w poszukiwanie środków fi nansowych przeznaczonych na dydaktykę akademicką i badania naukowe. Dokonujące się przemiany w najmniejszym stopniu nie chronią przed uprawianiem pseudonauki, a mechanizmy oceny pracowników naukowych skłaniają w miejsce aktywności naukowej do podejmowania działań zapewniających zaspokojenie oczekiwań biurokracji. Wprowadzany system prowadzi do marnotrawienia środków fi nansowych przeznaczanych na badania naukowe, pozbawiając równocześnie środowisko akademickie możliwości wykorzystywania gwarantowanej prawem autonomii badawczej środowiska. Tworzenie iluzji postępu osiąganego dzięki posługiwaniu się językiem angielskim oraz wprowadzanie coraz liczniejszych utrudnień i formalno-prawnych ograniczeń nie stwarza perspektywy realnego rozwoju polskiej nauki.
The tendencies to reform science in Poland have intensified in the recent years , which has led to the domination of science by bureaucracy of various levels. The intended Americanisation of organisation and financing of science greatly encumbered researchers with administrative tasks, deprived them of financial stabilisation of research forcing to become involved, at the cost of research, into seeking financial means designed for academic teaching and scientific research. The transformations taking place do not protect even to a smallest degree against the practising of pseudo-science, and the mechanisms for assessment of academic staff instigate taking steps that ensure satisfaction of bureaucratic expectations in the place of scientific activity. The system being introduced leads to the wasting of funds designed for scientific research, at the same time depriving the academic world of the opportunity of resorting to its legally guaranteed research autonomy. Creation of an illusion of progress achieved thanks to the use of the English language and introduction of ever more numerous obstacles, and formal and legal limits do not provide for a prospect of realistic developments of Polish science.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2015, T.XVIII, s. 211-231.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska