Ratownictwo wodne w Polsce - wstep do analizy krytycznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ratownictwo wodne w Polsce jest jednym z obowiązków państwa, który nie ma zapewnionego czytelnego schematu finansowania. Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych scedowane zostało na zarządzających i podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa. Jednakże mnogość zadań w połączeniu z ich kosztami, powodują sytuację, w której każda ze stron odgrywa swoisty spektakl – pozorne wypełnianie ról. Państwo imituje zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom, podmioty uprawnione i zarządzający symulują realizację wskazanych zobowiązań, a ratownicy markują prowadzenie działań. Dzieje się tak dlatego, że obowiązujące przepisy są dalekie od doskonałości, a brak kompleksowego nadzoru nad tą dziedziną życia oraz należytego (adekwatnego do nakładanych zadań) finansowania, z każdym dniem pogłębia niewydolność całego systemu.
Water rescue in Poland is one of our country’s obligations without a clear financing scheme. The organization and financing of rescue operations have been assigned to managers and entities authorized to perform rescue operations. However the range of tasks combined with the cost associated with these tasks result in a situation in which each party plays its own show –- the illusorily fulfillment of roles. The state imitates providing security to citizens, the authorized entities and managers simulate that they fulfill all obligations, and the rescuers pretend to act. This is because the current regulations are far from perfect and the lack of comprehensive supervision over this area of life as well as due funding (adequate to the imposed tasks) deepens the inefficiency of the entire system every day.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2, s.101-114
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska