Ochrona prawna rodziny w Polsce. Analiza wybranych zagadnień na przykładzie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł opisuje politykę państwa w zakresie ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Przedmiotem analizy są postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z nich zadania dla wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej. Autor opracował także schemat struktury organizacyjnej administracji publicznej realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
The article describes the state policy to protect the family as the basic unit of society. The analysis is made to the Polish Constitution and the amended provisions of the law on preventing domestic violence and the resulting tasks for the administration of justice, state and local government. The author has also developed a scheme of the organizational structure of public administration, implementing the tasks of combating domestic violence.
В статье рассмотрена политика государства в области защиты семьи, как основной ячейки общества. Предметом анализа являются положения Конституции Республики Польша и внесенные изменения к Закону о противодействии насилию в семье, а также вытекающие с этих актов задачи стоящие перед правосудием, органами государственной исполнительной власти и самоуправления. Автор разработал схему организационной структуры публичной администрации, призванной к реализации задач в сфере противодействия насилию в семье.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 2, s. 99-113.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska