Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego - wybrane problemy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest rozwój relacji między UE a krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, w tym także zacieśnienie współpracy w dziedzinie energii. W opracowaniu uwzględnione zostały podstawowe elementy bilansu energetycznego UE i poszczególnych krajów członkowskich, szlaki transportu surowców energetycznych oraz główne wyzwania zaopatrzenia UE w surowce energetyczne. Omówiono także wpływ Rosji na możliwości współpracy energetycznej UE z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim.
The article describes the problem of energy security in the EU in the context of Eastern Partnerships, whose aim is the development of relationships between the EU and Eastern European and Southern Caucasus countries, including strengthening cooperation in energy security. The study includes basic elements of the EU energy balance sheets and member states, as well as energy resource transportation routes and main challenges faced in order to supply the European Union with energy resources. Moreover, the issue of Russia’s infl uence on the possibilities of EU and Eastern Partnership countries energy cooperation is briefl y discussed.
В статье рассмотрена проблема энергетической безопасности Европейского Со- юза в контексте Восточного партнёрства, целью которого является развитие сотрудничества между ЕС и государствами Восточной Европы и Кавказа, в том числе развитие сотрудничества в сфере энергетики. Автор обращает внимание на основные аспекты энергетического баланса ЕС и отдельных стран-членов союза, пути транзита энергоресурсов и главные проблемы снабжения ЕС энергоресурсами. Представлен также анализ влияния России на возможности со- трудничества в области энергетики ЕС с государствами приглашенными к учас- тию в Восточном партнёрстве.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 7-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska