Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Stanowisko dwóch rządów Polski, rządu premier Ewy Kopacz i rządu premier Beaty Szydło, wobec kryzysu uchodźczego i migracyjnego ulegało w latach 2015-2017 ewolucji. Rząd PO/PSL Ewy Kopacz, po okresie pewnego wahania i wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, przystąpił do unijnego programu relokacji uchodźców. Przedstawiciele tego rządu zwracali zarazem uwagę na to, że działania zmierzające do rozwiązania problemu związanego z imigrantami nie powinny polegać tylko na przydzielaniu kwot uchodźców poszczególnym krajom, ale na pomocy docelowo w krajach, z których imigranci przemieszczają się do Europy. Rząd PiS premier Beaty Szydło w okresie pierwszych miesięcy swojego funkcjonowania deklarował gotowość respektowania zobowiązań rządu E. Kopacz w sprawie przyjęcia przez Polskę kilku tysięcy uchodźców. Jednakże pod koniec marca 2016 r., po atakach terrorystycznych w Brukseli, rząd PiS faktycznie wycofał się z zobowiązań poprzedników dotyczących relokacji uchodźców z Grecji i Włoch. Decyzja ta motywowana była zarówno względami bezpieczeństwa (obawy, że wśród uchodźców mogą znajdować się terroryści islamscy) jak i względami ochrony dziedzictwa cywilizacyjnego i tożsamości narodowej, w kontekście wzrostu w społeczeństwie polskim postaw antymuzułmańskich. Do połowy maja 2017 r. Polska nie przyjęła żadnego uchodźcy z kwoty przydzielonej przez Radę Unii Europejskiej poszczególnym państwom członkowskim Unii w roku 2015.
The position of the governments of Poland, led by the Prime Minister Ewa Kopacz and later by the Prime Minister Beata Szydlo, towards migration and refugee crisis in the European Union (EU) has evolved significantly between 2015 and 2017. The PO and PSL coalition government led by Ewa Kopacz, after some hesitation and against the standpoint of its partners from the Visegrad Group, set about introducing the EU program for relocation of refugees. At the same time, the representatives of this government indicated that assigning a “quota system” to EU members is not enough to adequately address the migration crisis and that the EU should focus more on helping populations in the source countries of immigration. During the first month of ruling, the government of Beata Szydlo was declaring its readiness to respect the obligations assumed by the previous government of Ewa Kopacz in relation to accepting a few thousand of migrants from Greece and Italy in Poland. However, at the end of March 2016, after the terrorist attacks in Brussels, the PiS government withdraw from those obligations. The decision was motivated by security aspects (fear that potential Islamist terrorists could be among the refugees) as well as matters related to protection of cultural heritage and national identity, all in the context of increasing anti-Muslim postures observed in the Polish society. Till May 2017, Poland has not received any refugee in the framework of the quota system adopted by the EU in 2015.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 2, s. 15-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska