Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeń

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeń
Abstrakt
Utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie należy do wyspecjalizowanych organów tego państwa. W celu wypełnienia tego zadania korzystają one ze szczególnych form i środków działania, umożliwiających skuteczne zwalczanie zagrożeń i przeciwdziałanie ich ponownemu powstawaniu. W dobie globalizacji, procesów integracyjnych, postępującej informatyzacji skala zagrożeń uległa istotnej zmianie, co spowodowało, że dotychczasowe sposoby ochrony bezpieczeństwa państwa stają się coraz mniej skuteczne. Niniejszy artykuł wskazuje problemy związane ze zmieniającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
Maintaining internal security in the state belongs to the specialized authorities of that state. To fulfil this task, the authorities use the specific forms and measures of activities to combat effectively the threats and to prevent their re-rising. In the age of globalization, the processes of integration, IT development the scale of the risks has essentially changed, which caused that current means that the state applied in securing safety are becoming less and less effective. This article shows the problems associated with changing security threats in the modern world.
Поддержкой внутренней безопасности в государстве занимаются специальные органы отдельно взятой страны. С целью выполнения этой задачи они исполь- зуют специальные формы и средства действий, предоставляющие возможности эффективно бороться с угрозами и противодействовать их повторному возник- новению. В эпоху глобализации, интеграционных процессов, развития инфор- мационных технологий масштаб угроз существенно изменяется. Новая ситуация привела к тому, что существующие до сих пор способы охраны безопасности государства становятся менее эффективными. В статье рассмотрены проблемы связанные со сменой угроз безопасности в современном мире.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 33-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska