Zarys logistyki stanów kryzysowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poświęcony został nowej specjalności naukowej, jaka wykształciła się na przełomie XX i XXI wieku. Logistyka w sytuacjach kryzysowych, bo o niej mowa, stanowi specyfi czny obszar dociekań naukowych, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. W artykule przybliżono istotę logistyki w sytuacjach kryzysowych, jej potencjał logistyczny oraz nakreślono potrzeby logistyczne osób poszkodowanych w sytuacjach o charakterze niemilitarnym.
The article has been devoted to a new scientifi c specialization that developed on the turn of the 20th and 21st centuries. Logistics in crisis situations is a specifi c area of scientifi c research, which is getting more and more attention. The article explains the essence of logistics in crisis situations, the potential for logistics and outlines the logistical needs of the victims of non-military crisis situations.
В статье рассмотрено значение новой научной дисциплины, образованной на рубеже XX и XXI веков. Логистика в условиях кризиса является специфической областью научных изысканий, которой посвящается всё больше и больше внимания. Автор рассматривает сущность логистики в условиях кризиса, потенциал логистики, и указывает на логистические потребности лиц пострадавших в чрезвычайных ситуациях невоенного характера.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 1, s. 61-69.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska