Polsko-słowackie patrole policji. Uwarunkowania prawne i praktyka na przykładzie województwa małopolskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienia ważne dla poznania uwarunkowań prawnych oraz zagadnień praktycznych dotyczących służby pełnionej wspólnie przez policjantów polskich i zagranicznych na przykładzie patroli polsko-słowackich. Jest to temat rzadko poruszany, chociaż aktualny – w związku z wejściem Polski do strefy Schengen i rzeczywistą możliwością pojawienia się w sytuacji związanej z bezpośrednim kontaktem z „mieszanym” patrolem policji (polski i zagraniczny funkcjonariusz). W artykule na wstępie przybliżono rozwiązania systemowe, w tym podstawy prawne, umożliwiające funkcjonowanie takich patroli na terenie Polski, zwracając uwagę, że odbywają się one zgodnie z obowiązującym prawem i z założenia mają wpływać pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli. W zasadniczej części artykułu przybliżono współpracę polsko-słowackich patroli Policji, wykonywanie stawianych przed nimi zadań, szczególnie obowiązków związanych z bezpieczeństwem obywateli i turystów przebywających na terenach przygranicznych w Małopolsce. Artykuł podsumowuje refleksja o istotnej roli wspólnie pełnionych służb przez policjantów Polski i funkcjonariuszy innych krajów.
This article raises issues that are important for acknowledging legal considerations and practical issues relating to joint service of Polish and foreign police officers on the example of Polish-Slovak patrols. This is a rarely discussed topic, although it is very current – in connection with the Polish accession to the Schengen area and the real possibility of the emergence of the situation involving direct contact with “mixed” police patrol (Polish and foreign police officer). The article discusses systemic solutions, including legal basis which enable the functioning of such patrols on Polish territory, noting that they are held in accordance with applicable law and are designed to impact positively on citizens’ sense of security. The body of the article discusses the cooperation between the Polish-Slovak police patrols, performance of the tasks that the latter have to encounter, particularly the obligations related to the safety of citizens and tourists who stay in border areas in Małopolska. The article is summarized by the reflection of the important role of services carried out jointly by Polish policemen and officers in other countries.
В статье затронуты важные вопросы для познания юридических основ и прак- тических решений касающихся совместной службы польских и иностранных по- лицейских на примере польско-словацких патрулей. Эта, довольно малоиссле- дованная тема, является особенно актуальной в связи со вступлением Польши в Шенгенскую зону и появлением ситуаций связанных с непосредственным контактом со «смешанными» патрулями полиции (польских и иностранных слу- жащих). Во вступительной части статьи указаны системные решения вопроса, в том числе юридические основы, предоставляющие возможность действия таких патрулей на территории Польши. Автор обращает внимание на то, что эта патрульная служба существует на основе действующего законодательства, а её целью является повышение безопасности граждан. В основной части статьи даны примеры сотрудничества польско-словацких патрулей полиции, выпол- нения поставленных перед ними задач, особенно обязанностей связанных с бе- зопасностью граждан и туристов, пребывающих на приграничной территории Малопольского воеводства. Подводя итоги, автор подчеркивает существенную роль совместной службы полицейских Польши и служащих других государств.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 71-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska