Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wspólnotowy system celny można sprowadzić do działań Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, regulujących obrót towarowy z zagranicą, podejmowanych na podstawie prawa celnego przy zaangażowaniu administracji celnej. Podstawę funkcjonowania systemu celnego Wspólnoty stanowi unia celna, która została utworzona z chwilą wprowadzenia wspólnej taryfy celnej imporcie z krajów trzecich, tj. od lipca 1968 roku. Wymiar prawno-organizacyjny wspólnotowego systemu celnego, stanowią regulacje prawne z zakresu prawa celnego oraz odpowiednie instytucje administracyjne, czyli administracje celne w państwach członkowskich. System celny, a w szczególności administracja celna Unii Europejskiej, odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu towarowego. Każdy towar, który przekroczył granicę celną Wspólnoty i został dopuszczony do obrotu może bowiem swobodnie cyrkulować na wspólnym rynku. Dlatego tak istotna jest nie tylko kontrola na granicach, ale również wdrożenie systemów informatycznych, które stanowią nieodzowny element właściwego wykonywania przez administracje celne państw członkowskich zadań na rzecz realizacji interesów kraju i całej Wspólnoty. Przyczynia się również do ochrony przemysłu wspólnotowego, środowiska naturalnego, światowej fauny i flory, państwa, społeczeństw.
Community customs system can be reduced to actions of European Union and several member states, which regulate foreign trade, undertaken on the basis of customs with the involvement of customs administration The basis of the custom system is customs union which was created when the common custom tariff for importing goods from third countries was established - July 1968. Legal and organizational dimension of the Community system of customs regulations are in the field of customs law and the relevant administrative authorities, the customs administrations of the Member States. The basic cuctoms legislation is the EU Customs Code and its Implementing Regulation. The Modernized Customs Code entered into force in June 2008, but is not yet applied, pending the applicationof the implementing provisions, due by 24 June 2013. National customs laws assist in the implementantion of EU custom legislation. Customs system and in particular EU the customs administration, plays an important role in ensuring the security of trade in goods. Each product which comes through the border of customs union and has been authorized can circulate on the common market freely. That is why not only important to the supervise goods on the borders but also to implementation of IT systems which are inseparable part of proper fulfillment of the tasks which member states are responsible for in order to realize interest of the country and the whole Community. It also contributes to the protection of the Community industry, the environment, the world of flora and fauna, the state, society.
Таможенная система Европейского союза была создана благодаря действием всего ЕС и отдельных государств-членов, регулирующих внешний товарооборот на основании таможенного права с помощью таможенной администрации. Основой функционирования таможенной системы Европейского сообщества является таможенный союз, который был образован после принятия общего таможенного тарифа на импорт с третьих стран, т.е. в июле 1968 года. Организационно-правовое обеспечение таможенной системы ЕС составляют юридические нормы таможенного права и соответствующие административные учреждения, т.е. таможенные департаменты государств-членов. Таможенная система и, прежде всего, таможенная администрация Европейского союза, играет существенную роль в обеспечении безопасности товарооборо- тов, так как любой товар, который пересёк таможенную границу Европейского сообщества автоматически входит в оборот и может свободно вращаться на общем рынке. В связи с чем существенное значение имеет не только контроль на границах, но и внедрение информационных систем, которые являются важным элементом соответствующего выполнения таможенными учреждениями стран- членов задач по охране глобальных интересов отдельных государств и всего союза, в том числе охраны промышленности, естественной среды, мировой фауны и флоры, государства и общества.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 53-74.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska