Współczesne zagrożenia terrorystyczne: prawa człowieka między wolnością a bezpieczeństwem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu ulegają wzmocnieniu na skutek reakcji poszczególnych państw na te zagrożenia i dokonane już akty terrorystyczne. W wielu przypadkach reakcja ta jest zgodna z oczekiwaniami terrorystów: prowadzi do chaosu w stosunkach międzynarodowych i niepokojów społecznych. Reakcja na zagrożenia terrorystyczne niejako z definicji narusza zasady liberalnego państwa demokratycznego, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i międzynarodowych; z kolei brak reakcji powoduje wzrost realnego zagrożenia, dając terrorystom swobodę działania.
The threats from contemporary terrorism, fortified through the reactions of individual states to these threats and acts of terrorism already performed. In many cases, this reaction is in line with the terrorists' expectations, and leads to chaos in international relations and social unrest. Reaction to terrorist threats as if from definition contravenes the principles of liberal democratic state, both in internal and international relations; while lack of reaction results in a growth of realistic threat, as it gives the terrorist room to operate.
Угрозы со стороны современного терроризма постоянно усиливаются вследствие реакции на них отдельных государств на уже совершенные террористические акты. Во многих случаях эта реакция является именно такой, на какую рассчитывали террористы: приводит к хаосу в международных отношениях и вызывает общественные беспокойства. Реакция на террористические угрозы, в некоторой степени, естественно нарушает основы либерального демократического государства, как во внутренних, так и международных отношениях. В свою очередь недостаточная реакция ведет к росту реальной угрозы и предоставляет террористам свободу действий.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 21-28.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska