Sojusz Północnoatlantycki w polskiej koncepcji oddziaływania międzynarodowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W polskiej polityce zagranicznej, realizowanej po 1989 r. Sojusz Północnoatlantycki jest postrzegany jako trzon systemu bezpieczeństwa państwa.;Bezpieczeństwa budowanego w oparciu o system kooperatywny i zakładającego, że państwo funkcjonujące w-jego strukturze powinno „produkować .więcej bezpieczeństwa niż go konsumuj e”. Tak istotna rola NATO: w polskiej polityce jest konsekwencją podejmowanych w pierwszej połowie lat 90. XX w., prób poszukiwania gwarancji; bezpieczeństwa i nieodwracalności procesów demokratyzacji życia politycznego. Zdecydowanie proatlantycki kierunek polskiej polityki zagranicznej został poniekąd narzucony Polsce przez polityków europejskich. Obawa przed konsekwencjami nazbyt szybkiego demontażu świata dwubiegunowego spowodowała, ż e—jak to określił Janusz Onyszkiewicz"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 107-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska