Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Gardnera w programach nauczania zintegrowanego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorka krótko charakteryzuje założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, a następnie analizuje wykorzystanie tej teorii w dostępnych programach nauczania w nauczaniu zintegrowanym. Odwołuje się do przeprowadzonych badań dotyczących wykorzystania takich programów, ich dostępności, wiedzy nauczycieli praktyków w zakresie diagnozowania uzdolnień kierunkowych, związku wybranego programu nauczania z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Porusza problem uzdolnień kierunkowych, ich diagnozy, programów nauczania kształcenia zintegrowanego oraz samej indywidualizacji procesu nauczania. Artykuł zamyka podsumowanie i prezentacja wniosków z analizy badań własnych.
The author briefly describes the assumptions of Howard Gardner’s theory of multiple intelligences, and then analyses the use of this theory in available curricula in integrated teaching. She refers to conducted research on the use of such programs, their availability, knowledge of practicing teachers in the field of diagnosing directional abilities, the relationship between the chosen curriculum and theory of multiple intelligences by Howard Gardner, directional abilities, diagnosis of directional abilities, curricula, integrated education individualization of the teaching process. The article closes with a summary and presentation of conclusions from the analysis of own research.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 95-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska