Uprawnienia członków rodziny zmarłego pracownika do świadczeń ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy reguluje zasady i zakres ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy. Ratio legis przewidzianej w niej ochrony należy upatrywać w zastępczym zaspokajaniu roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), powstałego dla realizacji celów określonych w art. 1 ustawy, w sytuacji gdy pracodawca nie może - z powodu niewypłacalności o charakterze stałym - zadośćuczynić zasadnym roszczeniom płacowym pracowników2. W myśl bowiem art. 6, ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Regulacja ustawy ma zatem na celu zarówno ochronę interesów pracowników, w tym też byłych pracowników, jak i pracodawcy przed skutkami niewypłacalności. Co więcej, redakcja jej art. 5, ust. 1 wskazuje, iż ustawodawca objął ochroną także rodzinę zmarłego pracownika oraz rodzinę osoby zmarłej po ustaniu stosunku pracy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 59-70.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska