Trening empatii jako metoda zapobiegania zachowaniom agresywnym w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym – Doniesienia wstępne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
2451-0858
eISSN
1643-8299
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Praca dotyczy problemu wpływu treningu empatii na poziom agresji u dzieci w wieku 6–9 lat. Przedmiotem badań jest określenie poziomu agresji u tychże, przeprowadzenie treningu empatii, a następnie ponowne zbadanie poziomu agresji. Agresję badano zmodyfikowaną wersją kwestionariusza „Moje życie w szkole”, opracowanego przez Tiny Arora i zaadoptowanego w wersji polskiej przez Tomasza Kołodziejczyka. Trening obejmował osiem ćwiczeń, których celem było rozwinięcie umiejętności związanych z empatią. Badania empiryczne zrealizowano wśród dzieci w wieku 6–9 lat, czyli uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. W grupie badanej znalazło się sto dzieci: 52 dziewczynki, 48 chłopców. Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdziła związek pomiędzy treningiem empatii a poziomem agresji w badanej grupie. Nie potwierdzono natomiast hipotezy o związku płci i skuteczności treningu. Zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek trening empatii przyniósł rezultaty, chociaż w grupie chłopców były one lepsze. Trening empatii okazał się skuteczny. Zmniejszył poziom agresji w badanej grupie stu dzieci w wieku 6–9 lat w ciągu jednego tygodnia. Badanie nasunęło szereg wątpliwości i przemyśleń dotyczących jego wykonania i skłoniło do refleksji nad udoskonaleniem przyszłych prób badawczych. Pewne jest jednak, że trening empatii obniża poziom agresji i może stanowić skuteczne narzędzie w radzeniu sobie z agresją w szkole.
The work concerns the issue of the infl uence of the training on the empathy and the aggression in group of children 6–9 years old. The subject of the research was to determine the level of aggression in group of children 6–9 years old, conducting training of empathy, and re-examination of the level of aggression. Aggression was examinated by modifi ed version of questionnare ‟My life in school” created by Tiny Arora, with polish adaptation by Tomasz Kołodziejczyk. The empathy training included eight exercises, the aim of which was to develop skills related with empathy. There was 100 students of elementary school in the study group, 52 girls and 48 boys. A conducted statical analysis confirmed the correlation between the empathy training and the level of aggression in whole study group. However, a hypothesis about relationship between sex and effectiveness of training weren’t confi rmed. Both boys and girls empathy training brought results, although it was more effective in first group. The empathy training was proven to be effective. It reduced the level of aggression in the study group of 100 children 6–9 years old. These findings prompted to number of doubts and thoughts about its implementation and encouraged to reflect on the improvement of future research trials. It is certain, however, that empathy training reduces aggression and can be an effective tool in dealing with aggression at school.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 4, s. 19-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska