Ewolucja ugrupowań terrorystycznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł analizuje ewolucję ugrupowań terrorystycznych, począwszy od organizacji zależnych od sponsorów, aż do złożonych, niezależnych podmiotów przejmujących wybrane funkcje i zadania państwa. Autor podaje przykład m.in. Organizacji Wyzwolenia Palestyny, jednej z najbardziej znanych organizacji terrorystycznych, a także Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ETA oraz Al-Kaidy. Opisane potężne ugrupowania terrorystyczne są samodzielne, sprawnie zorganizowane ekonomicznie oraz zinstytucjonalizowane. Ich działalność osiąga skalę globalną. Potrafi ą przejąć prawie całkowicie rolę państwa na przejętym przez siebie obszarze. W kontrolowanych przez nie gospodarkach często rozwijają się te dziedziny, które są istotne ze względu na prowadzoną przez terrorystyczne organizacje politykę.
The article analyses the evolution of terrorist organisations, from groups depending on their sponsors to complex, independent subjects taking over chosen functions and tasks of a country. The author gives the example of the Palestine Liberation Organization (PLO), one of the best known terrorist organisations, as well as of the Irish Republican Army (IRA), Euskadi Ta Askatasuna (ETA) and Al-Qaeda. These powerful terrorist organisations are independent, economically well-organised and institutionalised. Their activity has reached the global scale. The are able to completely take over the role of a country on their territory. The economies controlled by them tend to develop the branches important for the policy of the given terrorist organisation.
В статье анализируется эволюция террористических формирований: начиная с организаций зависимых от спонсоров и заканчивая многоуровневыми, неза- висимыми субъектами принимающими на себя некоторые функции и задачи государства. Автор приводит примеры таких формирований, как Организация освобождения Палестины – одна из самых больших террористических организа- ций, а также Ирландская республиканская армия, ЭТА и Аль-Каида. Описанные террористические формирования являются самостоятельными, хорошо эконо- мически организованными и имеют разнообразные структуры. Их деятельность имеет глобальный масштаб. На занятом ими пространстве они способны почти полностью взять на себя роль государства. В контролированных ими экономи- ках часто развиваются те отрасли, которые имеют существенное влияние на проводимую террористическими организациями политику.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 29-47.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska