Niemcy wobec przebudowy strefy euro przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł dotyczy toczącej się debaty w Niemczech nt. przyszłości Unii Europejskiej. Celem jest ustalenie, czy elity polityczne są przygotowane do odstąpienia od dominującej koncepcji Unii Gospodarczo- Walutowej. Koncepcja ta bazuje na przekonaniu, że ceny powinny pozostać stabilne i że mechanizmy rynkowe jako takie są zdolne do kierowania całością życia ekonomicznego bez pomocy zewnętrznej lub zakłóceń. Artykuł oferuje przegląd opinii i reakcji niemieckich ekspertów ekonomicznych, ukazując, że idee prezydenta Francji E. Macrona dotyczące zreformowania strefy euro spotykają się z oddźwiękiem w Niemczech. Ich implementacja jest rozważana w kontekście głębszych reform ekonomicznych podjętych przez Francję. Z drugiej strony jednak francuska propozycja ustanowienia odrębnego budżetu strefy euro spotyka się z małym entuzjazmem. Z niemieckiego punktu widzenia nie ma zbytnio sensu rezygnować z suwerenności w zakresie polityki fiskalnej.
The article examines the ongoing debates on the future of the European Union taking place in Germany. It seeks to determine whether the country’s political elites are prepared to depart from the dominant concept of the Economic and Monetary Union. The concept is based on the conviction that prices are set to remain stable and that market mechanisms alone will prove sufficient to guide all economic activities without external help or interference. The article provides an overview of the opinions and reactions by German economic experts showing that the French president Macron’s ideas for reforming the eurozone resonate well with the Germans. Their implementation is being considered in the context of more profound economic reforms being adopted by France. However, the French proposals to establish a separate eurozone budget have met with little enthusiasm. From the German perspective, it makes little sense to give up sovereignty in setting the country’s own fiscal policy.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 2, s. 177-188.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska