Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym

Abstrakt
Ze wstępu: "Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ten wytwarza 10% globalnego PKB oraz generuje 1 na 11 miejsc pracy w gospodarce światowej. Mimo zamachów terrorystycznych oraz międzynarodowych konfliktów, liczba turystów zagranicznych nadal wzrasta (w 2016 r. osiągnęła ponad 1,23 mld) i według prognoz UNWTO (United Nations World Tourism Organization, Światowa Organizacja Turystyki) w 2030 r. wyniesie 1,8 mld. Jednak wraz z dynamicznym rozwojem, przed turystyką pojawia się szereg wyzwań związanych np. z zapotrzebowaniem konsumentów na bardziej wyspecjalizowane rodzaje i formy turystyki, czy z koniecznością wypracowania przyjaznych dla środowiska przyrodniczego oraz społecznego praktyk turystycznych. Inicjatywy tego rodzaju znalazły wyraz w ogłoszeniu 2017 r. Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju. W niniejszej publikacji podjęto próbę naświetlenia problematyki turystyki, poczynając od jej wymiaru międzynarodowego w odniesieniu do wybranych problemów, poprzez szczebel regionalny, kończąc na pokazaniu rozwiązań na poziomie lokalnym. Przedstawione zagadnienia stanowią kontynuację rozważań rozpoczętych w 2016 r. na łamach monografii pt. Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju. Tym razem, w związku z coraz szerzej reprezentowaną koncepcją rozwoju turystyki uwzględniającą dobra obecnych i przyszłych pokoleń oraz na skutek zmieniających się preferencji turystów, zaprezentowano spojrzenie opierające się na przedstawieniu rozwiązań omówionych poniżej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
kraje OECD, ruch turystyczny, dochody z turystyki, polityka turystyczna, OECD countries, tourism, income from tourism, tourism policy, atrakcje turystyczne, destynacje turystyczne, Mauritius, turystyka egzotyczna, tourist attractions, tourist destinations, exotic-tourism, tourist flows (attendance), międzynarodowa turystyka edukacyjna, Program Erasmus, studenci, international educational tourism, Erasmus Programme, students, Krakow, Polska, Światowe Dni Młodzieży, turystyka pielgrzymkowa, Poland, tourist traffi c, World Youth Day, pilgrimage tourism, Imprezy w stylu „Made in…”, odpowiedzialny handel, społeczność lokalna, rozwoj lokalny, miejscy artyści i rzemieślnicy, dziedzictwo kulturowe, „Made in…” tours, fair trade, local community, local development, urban artisans, sustainable development, cultural heritage, rozwoj zrownoważony, turystyka, samorząd terytorialny, gmina, województwo małopolskie, development, local government, municipality, Małopolskie Province, statutowe uzdrowiska karpackie, potencjał kulturowy, atrakcyjność turystyczna, Carpathian statutory spas, cultural potential, tourist attraction, zarządzanie turystyką, turystyka biznesowa, marketing destynacji, tourism management, business tourism, destination marketing, Gora Kamieńsk, ośrodek narciarski, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, turystyka i rekreacja, Kamieńsk Mountain, ski resort, revitalization, post-industrial areas, tourism and recreation, hotel, hotelarstwo, obiekt zabytkowy, dziedzictwo, hotel industry, historical property, legacy, kryteria segmentacji, motywy podrożowania, potrzeby klientow, rynek hotelarski, segmentacja, segmenty rynku., customer needs, hotel market, market segments. segmentation, segmentation criteria, travel motives, Kraków, gastronomia, obwarzanek, restauracje, catering, bagel, restaurants, wydarzenia kulturalne, dziedzictwo graficzne, cultural e
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska