Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące organizacji działalności antyterrorystycznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W szczególności uwzględniono kompetencje FSB, strukturę Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB i rolę FSB w działalności Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. W syntetyczny sposób scharakteryzowano akty prawne regulujące walkę z terroryzmem w Rosji, w tym kluczową ustawę O przeciwdziałaniu terroryzmowi z 2006 r. Krótko opisano najważniejsze zamachy terrorystyczne w Rosji w ostatnich latach. W podsumowaniu przywołano dane statystyczne. Tekst zamykają autorskie wnioski na temat budowania sprawnego systemu antyterrorystycznego.
This article presents the most important questions and issues concerning the anti-terrorist activity of The Federal Security Service of the Russian Federation. It discusses the following concepts: the competence of FSB, the structure of the FSB Special Purpose Centre and the role of FSB in the activity of the National Anti-Terrorism Committee. Legal acts regulating the struggle against terrorism in Russia have been briefly characterised here, including the key act, the Law on Counteraction of Terrorism, of 2006. Major terrorist attacks that happened in recent years in Russia have been described, too. In the summary statistics have been presented. The article is concluded with ideas on creating efficient anti-terrorist system.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3, s. 193-209.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska