Nowa koncepcja strategiczna NATO, uwarunkowania i problemy wdrażania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przedstawiona w artykule nowa koncepcja strategiczna NATO definiuje podstawowe zadania bezpieczeństwa, wskazując na priorytety bezpośrednio związane zarówno z kolektywną obroną członków NATO, jak i z umocnieniem bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim (opanowywanie kryzysów i partnerstwo). Oceniając środowisko bezpieczeństwa, podkreśla się jego pozytywne zmiany, wskazując jednocześnie na ryzyko i wyzwania, jakie już występują i jakie mogą pojawić się dodatkowo w przyszłości. Przyjmuje się, że największe zagrożenie dla NATO stanowią lokalne konflikty i kryzysy, w tym zagrożenia militarne i niemilitarne nowego typu, jak konflikty etniczne i religijne, naruszenia praw człowieka, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, terroryzm, zorganizowana przestępczość itp., z którymi NATO będzie musiało sobie radzić teraz i w najbliższej przyszłości. Uwarunkowania i problemy implementacji nowej koncepcji strategicznej sojuszu, jak i genezę ich powstawania przedstawiono w dalszej treści opracowania.
The new NATO strategic concept shown in the article defines basic security tasks, showing priorities directly connected to both collective defence of NATO members, and to strengthening of security and stability in the whole Euro-Atlantic area (partnership and crises control). Evaluating the defence environment, positive changes are emphasized, simultaneously showing the risk and a number of challenges that already exist and may arise in the future. It is assumed that the biggest threats for NATO are local conflicts and crises, including military and non-military threats of a new kind, such as ethnic and religious conflicts, violation of human rights, proliferation of weapons of mass destruction, terrorism, organised crime, etc., which NATO will have to deal with now and in the near future. The conditions and problems involved in the implementation of the new strategic concept, as well as their origins are presented in the further part of the article.
Рассмотренная в статье новая стратегическая концепция НАТО, определяет основные задачи по обеспечению безопасности, указывает приоритеты непосредственно связанные как с коллективной защитой членов НАТО, так и с укреплением безопасности и стабилизации на всём пространстве Организации Североатлантического договора (ликвидация кризисов и налаживание сотрудничества). Анализируя проблемы безопасности новой концепции, авторы подчеркивают её положительных черты, а также указывают на появившиеся и возможные в будущем новые угрозы безопасности. Считается, что самой большой угрозой для НАТО являются региональные конфликты и кризисы, в том числе угрозы военного и невоенного характера, напр. этнические и религиозные конфликты, нарушения прав человека, распространение оружия массового уничтожения, терроризм, организованная преступность и т.д., с которыми НАТО будет вынуждено иметь дело в ближайшем будущем. В статье рассмотрены условия и проблемы имплементации новой стратегической концепции Организации Североатлантического договора, а также историю её возникновения.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 1, s. 25-43.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska