Nowy wyścig kosmiczny XXI w. - USA, Chiny i Rosja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Główne mocarstwa rozgrywają współcześnie pomiędzy sobą nowy etap wyścigu kosmicznego, w którym stawką jest wykorzystanie przestrzeni wokółziemskiej dla realizacji interesów poszczególnych państw. Główni rywale to USA, Rosja i Chiny. W artykule scharakteryzowane zostały w pierwszej kolejności cechy współczesnego wyścigu kosmicznego, z akcentem na procesy zachodzące na jego najwyższym, mocarstwowym szczeblu, i z podkreśleniem problematyki bezpieczeństwa – jest ona wciąż kluczowa w świetle polityki państw, szczególnie wobec rosnącej w ostatnich latach rywalizacji strategicznej. Omówione zostały również pokrótce cele, motywacje i możliwości USA, Chin i Rosji w tym zakresie, by wreszcie dojść do rozważań, jak w tych okolicznościach przebiega współpraca chińsko-rosyjska i jakie są perspektywy rywalizacji pomiędzy tymi mocarstwami. Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo kosmiczne, wyścig kosmiczny, USA, Rosja, Chiny
Today’s main world powers are locked in a new phase of the Space Race, with use of outer space for their benefi t at stake. Principal rivals are the USA, Russia and China. This article is supposed fi rst of all to describe the characteristics of this modern space race, underlining the mechanisms that defi ne its highest level and with special attention to security related issues – it is still the most important dimension of state’s policies, especially in light of newly reinvigorated global strategic rivalry. In the next chapters motivations, goals and capabilities of USA, Russia and China are depicted, what lead us to fi nal considerations pertaining to how in these circumstances Sino-Russian co-operation evolves and what are the perspectives for the competition between those two countries. Key words: international relations, international security, outer space, space security, space race, USA, Russia, China
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 1 s.117-141.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska