Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century

dc.contributor.authorDobosz-Dobrowolska, Joanna
dc.date.accessioned2019-09-24T07:16:10Z
dc.date.available2019-09-24T07:16:10Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractZmiana paradygmatów definiujących politykę zagraniczną głównych ośrodków siły: USA, Rosji i Chin, wraz z następującym po niej przekształceniem stosunków pomiędzy tymi mocarstwami wpłynęły determinująco na układ relacji w skali globalnej. Przekształciły ład polityczny oraz, ze względu na zmianę kanonu pożądanych w międzynarodowych relacjach wartości i norm, poważnie nadwyrężyły podstawy ładu formalnoprawnego. Artykuł traktuje o stosunku Niemiec do zmian w ładzie międzynarodowym. Celem procesu badawczego jest identyfikacja głównego założenia niemieckiej polityki wyłonionego w odpowiedzi na zaistniałe przemiany na świecie oraz ocena koherentności niemieckiego podejścia z koncepcją Unii Europejskiej.pl
dc.description.abstractThe change of paradigms defining the foreign policy of the main centers of power: the US, Russia and China, along with the subsequent transformation of relations between these powers, determined global relations. They have transformed the political order and, due to the change of the canon of values and norms desirable in international relations, have seriously undermined the foundations of formal and legal order. Article deals with Germany’s attitude to the changes in the international order. The aims of the research process are: Identification of the main assumption of the German policy selected in response to the changes occurring in the world and Assessment of the coherence of the German and EU approach.pl
dc.description.abstractDer Paradigmenwechsel, der die Außenpolitik der wichtigsten zentralen Mächte definiert: die USA, Russland und China sowie die anschließende Transformation der Beziehungen zwischen diesen Mächten bestimmten die globalen Beziehungen. Sie haben die politische Ordnung verändert und durch die Änderung des Wertekanons und der Normen, die in den internationalen Beziehungen wünschenswert sind, die Grundlagen der formellen und rechtlichen Ordnung ernsthaft untergraben. Der Beitrag befasst sich mit der Haltung Deutschlands zu Veränderungen in der internationalen Ordnung. Die Ziele des Forschungsprozesses sind: Identifizierung der Hauptannahme der deutschen Politik als Reaktion auf die Veränderungen in der Welt und Bewertung der Kohärenz des deutschen und des EU-Ansatzes.pl
dc.description.abstractСмена парадигм, определяющих внешнюю политику главных центров власти: США, России и Китая и вытекающих отсюда преобразований отношений между этими го- сударствами, коренным образом повлияли на систему отношений в глобальном масштабе. Они изменили политический порядок, канон существующих в между- народных отношениях ценностей и норм, серьезно повлияли на формально-юри- дические основы мирового порядка. В статье рассмотрено отношение Германии к изменениям в международном порядке. Цель исследовательского процесса – указать основные предпосылки немецкой политики, сформулированные в ответ на происходящие перемены в мире, и оценить когерентность немецкого подхода и концепций Европейского Союза.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1, s. 87-101.pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0718-btip-2019-1-005
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/26310
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmultilateralizmpl
dc.subjectpolityka globalna RFNpl
dc.subjectUEpl
dc.subjectHeiko Maaspl
dc.subject„America first”pl
dc.subject„Europe united”pl
dc.subjectstosunki transatlantyckiepl
dc.subjectmultilateralismpl
dc.subjectGerman global politicspl
dc.subjectEUpl
dc.subject“America first”pl
dc.subject“Europe united”pl
dc.subjecttransatlantic relationspl
dc.subjectMultilateralismuspl
dc.subjectdeutsche Weltpolitikpl
dc.subject„America first“pl
dc.subject„Europe united“pl
dc.subjecttransatlantische Beziehungenpl
dc.subjectмультилатерализмpl
dc.subjectглобальная политика ФРГpl
dc.subjectЕСpl
dc.subjectХейко Маасpl
dc.subject«America first»pl
dc.subject«Europe united»pl
dc.subjectтрансатлантические отношенияpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleMultilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Centurypl
dc.title.alternativeMultilateralizm jako odpowiedź Niemiec na zmiany w porządku międzynarodowym w XXI wieku
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
DOBOSZ_Multilateralism_as_Germany_s_Response_2019.pdf
Rozmiar:
259.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: