Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zmiana paradygmatów definiujących politykę zagraniczną głównych ośrodków siły: USA, Rosji i Chin, wraz z następującym po niej przekształceniem stosunków pomiędzy tymi mocarstwami wpłynęły determinująco na układ relacji w skali globalnej. Przekształciły ład polityczny oraz, ze względu na zmianę kanonu pożądanych w międzynarodowych relacjach wartości i norm, poważnie nadwyrężyły podstawy ładu formalnoprawnego. Artykuł traktuje o stosunku Niemiec do zmian w ładzie międzynarodowym. Celem procesu badawczego jest identyfikacja głównego założenia niemieckiej polityki wyłonionego w odpowiedzi na zaistniałe przemiany na świecie oraz ocena koherentności niemieckiego podejścia z koncepcją Unii Europejskiej.
The change of paradigms defining the foreign policy of the main centers of power: the US, Russia and China, along with the subsequent transformation of relations between these powers, determined global relations. They have transformed the political order and, due to the change of the canon of values and norms desirable in international relations, have seriously undermined the foundations of formal and legal order. Article deals with Germany’s attitude to the changes in the international order. The aims of the research process are: Identification of the main assumption of the German policy selected in response to the changes occurring in the world and Assessment of the coherence of the German and EU approach.
Der Paradigmenwechsel, der die Außenpolitik der wichtigsten zentralen Mächte definiert: die USA, Russland und China sowie die anschließende Transformation der Beziehungen zwischen diesen Mächten bestimmten die globalen Beziehungen. Sie haben die politische Ordnung verändert und durch die Änderung des Wertekanons und der Normen, die in den internationalen Beziehungen wünschenswert sind, die Grundlagen der formellen und rechtlichen Ordnung ernsthaft untergraben. Der Beitrag befasst sich mit der Haltung Deutschlands zu Veränderungen in der internationalen Ordnung. Die Ziele des Forschungsprozesses sind: Identifizierung der Hauptannahme der deutschen Politik als Reaktion auf die Veränderungen in der Welt und Bewertung der Kohärenz des deutschen und des EU-Ansatzes.
Смена парадигм, определяющих внешнюю политику главных центров власти: США, России и Китая и вытекающих отсюда преобразований отношений между этими го- сударствами, коренным образом повлияли на систему отношений в глобальном масштабе. Они изменили политический порядок, канон существующих в между- народных отношениях ценностей и норм, серьезно повлияли на формально-юри- дические основы мирового порядка. В статье рассмотрено отношение Германии к изменениям в международном порядке. Цель исследовательского процесса – указать основные предпосылки немецкой политики, сформулированные в ответ на происходящие перемены в мире, и оценить когерентность немецкого подхода и концепций Европейского Союза.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1, s. 87-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska