Brexit i jego następstwa dla Francji i jej członkostwa w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Relacje między Francją a Wielką Brytanią kształtuje odwieczna rywalizacja regionalna i aspiracje maksymalizacji wpływów międzynarodowych, ale także bliskość i powiązania gospodarczo-polityczne związane z tymi aspiracjami. Podstawą współpracy francusko-brytyjskiej jest podobna percepcja w kwestiach strategicznych. Oba państwa podobnie rozumieją wyzwania polityczne, gospodarcze, kulturalne i są ważnymi partnerami „skazanymi” na kooperację militarną. Brexit wywołał polityczny wstrząs wśród europejskich liderów, inicjując pragmatyczną refleksję nad przyszłością UE. W Paryżu decyzję o Brexicie określono jako z jednej strony bolesną (straty gospodarcze), z drugiej jako szansę na przekształcenie UE zgodnie z francuską wizją integracji (koniec brytyjskiego weta wobec przyspieszania integracji). Niewątpliwie Brexit wzmocni w UE oś Paryż–Berlin i przyspieszy ściślejszą współpracę gospodarczą i militarną. W praktyce jednak wyjście Wielkiej Brytanii z UE osłabi realny wymiar WPBiO i może stać się źródłem długoterminowego zróżnicowania „projektu europejskiego” w oparciu o różne prędkości integracji.
Relations between France and Great Britain are formed by the eternal regional rivalry and aspirations to maximize international influence, but also the proximity and political – economic ties linked with those aspirations. The basis of Franco-British cooperation is similar perception of strategic issues. Both countries have the same understanding of the political, economic, cultural challenges and are important partners “doomed” on military cooperation. Brexit caused political shock among European leaders, initiating pragmatic reflection on the future of the EU . In Paris, the decision about Brexit was defined as painful the one hand (due to economic losses) and as an opportunity to transform the EU in line with the French vision of integration on the other (due to the end of the British veto towards acceleration of integration). Brexit undoubtedly will strengthen in the EU the Paris-Berlin axis will and accelerate closer economic and military cooperation. In practice, however, the output of Great Britain from the EU will weaken the real dimension of the CSDP and can become a source of long-term differentiation of the “European project” based on different speeds of integration.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 2, s. 77-91.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska