W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wiedza o bezpieczeństwie, jeśli ma być przydatna do wyjaśniania związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-kulturowymi czy psychologiczno- duchowymi, musi identyfikować i rozumieć zarówno zewnętrzną, przyrodniczo- -techniczną rzeczywistość, jak i psychologiczno-społeczną konstrukcję tej rzeczywistości. To z kolei wymaga poszukiwania i wytyczania głównych ścieżek rozwoju myślenia i poznawczego działania w sferze bezpieczeństwa oraz budowania koherentnych i adekwatnych teorii, gdyż dzięki nim łatwiej wielowymiarowo postrzegać i analizować konkretne wydarzenia, tworzyć i uogólniać wyjaśnienia. Artykuł koncentruje się na poszukiwaniu i rozważaniu koncepcji analizowania sfery bezpieczeństwa, zarówno z perspektywy przeszłości, jak i przyszłości; mogą one okazać się pomocne, służyć wyjaśnianiu i sprzyjać lepszemu rozumieniu problemu.
Knowledge of security, if it is to be useful for explaining connections between natural, technical, social and cultural, and psychological and spiritual phenomena must identify and appreciate both the external - natural and technical - reality and the psychological and social construction of such reality. This in turn requires searching for and paving the main paths of development in thinking and cognitive action in the realm of security, and construction of coherent and adequate theories, as they facilitate the multi-dimensional perception and analyses of specific events, and establishment and generalisation of explanations. The article focuses on searching and consideration of the concept of analysing the safety zones, which they may prove helpful both from perspective of the past and of the future, serving for clarification and assisting in the better understanding of the problem.
Знания о безопасности, необходимые для объяснения связей между естественными, техническими, общественно-культурными и психологическо-духовными явлениями, должны идентифицировать и объяснять как внешнюю, естественно-техническую действительность, так и психологическо-общественную конструкцию этой действительности. В свою очередь, эта задача влечет за собой необходимость поисков и определения главных путей развития мышления и познавательных действий в сфере безопасности, а также выдвижения когерентных и адекватных теорий, благодаря которым появляется возможность более широкого восприятия и анализа конкретных событий, создания и обобщения объяснений. Автор статьи концентрируется на поисках и обсуждении концепций анализа сферы безопасности, как с перспективами прошлого, так и будущего, что может принести реальную пользу, послужить разъяснению и содействовать более глубокому пониманию проблемы.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 7-19.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska