Zakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor artykułu dokonał analizy rozwiązań prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i ich ewolucji w odniesieniu do działań podejmowanych w imię zapewnienia większego bezpieczeństwa państwa polegających na ustawodawczej i sądowej kontroli pozyskiwania informacji obcych wywiadów przez 16 różnych agencji składających się na amerykańskie służby specjalne. System kontroli inwigilacji dla celów ochrony bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych podlega nieustannej ewolucji. Zaobserwowane tendencje wskazują z jednej strony na uwzględnianie w zmienianych regulacjach potrzeb służb specjalnych, zwłaszcza w płaszczyźnie uelastycznienia ich działalności w celu zapewnienia jak największej skuteczności w walce z zagrożeniami, głównie o charakterze terrorystycznym. Z drugiej strony rozszerza się zakres kontroli nad służbami nie tylko ze strony odpowiednich branżowych komisji Kongresu, lecz również sądownictwa.
The author of this article has analysed legal solutions in the United States and its progression in relation to actions aimed at increasing the security of the country, based on legislative and judicial control to obtain information relating to the foreign secret service by 16 different agencies of the US Secret Service. The system of controlling surveillance in order to protect national security of the United States has been constantly evolving. More noticeable trends indicate, on one hand, taking the needs of the secret service into account while changing regulations, especially in relation to increasing their ability to adapt their work methods to ensure extremely high effectiveness in fi ghting possible threats, mainly terrorism. On the other hand, there has been a constant increase in the extent of control over the secret service, not only by appropriate industrial commissions of the Congress, but also by the jurisdiction.
Автор статьи проанализировал правовые решения, принятые в Соединенных Штатах и их эволюцию в сопоставлении с действиями направленными на по- вышение безопасности государства, касающихся законодательного и судово- го контроля над способами приобретения информации от иностранных раз- ведывательных служб 16-ти различных агентств, составляющих американские спецслужбы. Система контроля слежения для целей охраны национальной безопасности Соединенных Штатов постоянно эволюирует. Замеченные тен- денции, с одной стороны, указывают на принятие во внимание в изменяемом регулировании потребностей спецслужб, особенно в области эластичности их действий направленных на обеспечение наиболее эффективной борьбы с уг- розами, главным образом, с терроризмом. С другой стороны, расширяется диа- пазон контроля над службами не только со стороны соответствующих комиссий Конгресса США, но и со стороны судебной власти.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 61-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska