Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule poruszono doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej zdobyte przez polskich żołnierzy w operacjach pokojowych W okresie zimnej wojny miały one charakter sporadyczny i nie stanowiły głównego nurtu prowadzonych działań. Kuriozalnym przypadkiem była działalność Polskiej Lotniczej Eskadry Pomocy Etiopii w latach osiemdziesiątych XX wieku. Była to pierwsza akcja humanitarna prowadzona za granicą przez Wojsko Polskie i, jak się okazało, jedna z nielicznych. Dopiero w kolejnej dekadzie Wojsko Polskie zaczęło korzystać z doktryn wypracowanych przez państwa-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym zebranych przez amerykańskie jednostki Civil Affairs (USCA). Stały się one bazą do wypracowania poglądów i procedur w siłach zbrojnych państw NATO realizowanych przez jednostki CIMIC - odpowiedzialne za rozwijanie współpracy cywilno-wojskowej. Polacy po raz pierwszy zetknęli się z tym rodzajem operacji w ramach Nordycko-Polskiej Brygady sił IFOR, później SFOR w Bośni oraz KFOR w Kosowie. Na nieporównanie większą skalę Polacy realizowali zadania CIMIC podczas operacji „Iraqi Freedom", a później w siłach ISAF w Afganistanie. Okazało się szybko, że waga współpracy ze środowiskiem cywilnym rośnie, a obok CIMIC tej działalności przystąpiły inne wyspecjalizowane struktury, m.in. prowadzenia operacji psychologicznych - PSYOPS, operacji informacyjnych - INFO OPS czy współpracy z mediami.
The article outlines the experiences of civilian-military cooperation gained by Polish soldiers in peace keeping operations. During the Cold War period they were rather infrequent and did not constitute the main stream of conducted activities. A very peculiar case was the activities of Polish Air Squadron for Relief Operations in Ethiopia in the 1980s. It was the first, and as it later turned out, one of rather few humanitarian operations conducted by the Polish Army abroad. It was not until the next decade that the Polish Army began to take advantage of doctrines used by the member states of NATO, including those gathered by American units of Civil Affairs (USCA). They were the basis for working out views and procedures in the armies of NATO member states carried out by CIMIC units - responsible for developing civilian-military cooperation. Poles had the opportunity to take part in this type of operation in IFOR Nordic-Polish Brigade, later in SFOR in Bosnia and KFOR in Kosovo. On a significantly larger scale Polish forces fulfilled their CIMIC tasks during the operation "Iraqi Freedom", and later in ISAF forces in Afghanistan. It turned out soon that the importance of cooperation with the civilian side is growing, alongside CIMIC other specialized structures joined in, among others PSYOPS (conducting psychological operations), INFO OPS (information operations) and cooperation with the media.
В статье рассмотрена проблема опыта гражданско-военного сотрудничества полученного польскими военными во время миротворческих операций. В период холодной войны такое сотрудничество было крайне редким и не составляло основного направления проводимых операций. Исключением были действия Польской авиаэскадры по оказанию помощи Эфиопии в восьмидесятые годы XX века. Это была первая гуманитарная операция, проведенная за границей вооружёнными силами Польши. В последнем десятилетии прошлого века Войско Польское начало пользоваться доктринами созданными государствами - членами Организации Североатлантического договора, в том числе объединенными американскими частями Civil Affairs (USCA). Опыт этих частей стал базой к созданию теоретических и практических основ действий вооружённых сил государств НАТО, реализованных соединениями CIMIC - ответственными за развитие сотрудничества военных с гражданским населением. Поляки впервые соприкоснулись с этим родом операций во время действий Нордическо-польской бригады (NORPOLBDE), а также сил SFOR в Боснии и KFOR в Косово. В большом масштабе польские военные реализовали задачи CIMIC во время операции «Iraqi Freedom», а со временем также силами ISAF в Афганистане. Скоро оказалось, что сотрудничество военных с гражданским населением имеет очень большое значение, а наряду с CIMIC к такого рода действиям приступили также и другие спецподразделения, напр. PSYOPS (психологические операции), INFO OPS (информационные операции).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 1, s. 7-23.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska