Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwości

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The Polish judicial system, and thus also the justice system, should be reformed, asis overloaded with the number of considered cases. However this reform can be possible only thank to the cooperation of various environments and work at the grass roots (within the broadly understood justice system). Th e reform should lead to a situation, where as many cases and disputes as possible could be solved outside the courtroom. Th erefore, the reform should focus on facilitating such solutions as: alternative dispute resolution methods, the methods of pre-court selection of cases and legal education. All the mentioned solutions refl ect the principle of the Hippocratic oath which states, that “prevention is better than cure”. Th e Malopolska-Silesian campaign off ering help in fi lling out the personal income tax return forms is one of few examples of cooperation between a law clinic and a free legal aid society, i.e. two entities co creating the justice system and supporting social groups that cannot aff ord to use legal services. Th erefore, such projects should be broadly discussed, modifi ed and widely promoted.
Polski system sądownictwa a zatem wąsko rozumianego wymiaru sprawiedliwości jest przeciążony ilością rozpatrywanych spraw i wymaga reformy. Reforma ta możliwa jest tylko przy współdziałaniu różnych środowisk i pracy u podstaw (w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości). Efektem reformy winna być sytuacja, w której jak najwięcej spraw i sporów, jakie fi nał mogą znaleźć poza sądem, taki fi nał znajdzie. Dlatego w ramach reformy należy skupić się na ułatwieniu dostępu do rozwiązań w postaci: alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz metod przedsądowej selekcji spraw i edukacji prawnej społeczeństwa, a zatem rozwiązań funkcjonujących w myśl zasady z przysięgi Hipokratesa, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów stanowi nieliczny przykład współpracy kliniki prawa i punktu NPP, czyli dwóch podmiotów współtworzących szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości, przy czym działania tych podmiotów adresowane są do grup społecznych zbyt rzadko korzystających z usług prawniczych. Dlatego akcję tę warto propagować, dyskutować, modyfi kować i powielać.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2019, nr 2, s. 97-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska