Problemy związane ze współczesną działalnością państwowych agencji wywiadowczych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie problemów moralnych związanych z pracą agencji wywiadowczych z punktu widzenia filozofii i etyki, a dotyczy on funkcjonowania wywiadu w krajach o ustroju demokratycznym. Nie jest to przewodnik po metodach pracy wywiadu czy też przedstawienie przebiegu wybranych operacji specjalnych i reguł rozpoznania wywiadowczego. Opracowanie unika przytaczania konkretnych spraw, lecz stara się pokazać możliwe sytuacje w działalności wywiadu, szczególnie na styku tejże służby specjalnej, praw i wolności obywatela oraz uczciwej konkurencji w biznesie. Poruszane zagadnienia dotyczą głównie wywiadu cywilnego, a nie wywiadu wojskowego.
The aim of this paper, which concerns the operation of intelligence in democratic countries, is to present moral problems connected with the activity of intelligence agencies from the philosophical and ethical perspective. It is neither a guide to intelligence working methods nor a presentation of the selected special operations and principles of intelligence reconnaissance. The paper avoids mentioning particular cases and instead undertakes to show situations potentially arising during intelligence activities, especially with reference to the secret service, civil rights and liberties and fair competition in business. The discussed problems mainly pertain to civil rather than military intelligence.
В статье рассмотрены нравственные проблемы, связанные с работой спецслужб, с точки зрения философии и этики, на примере функционирования разведки в демократических странах. Автор не рассматривает методы работы разведслужб, не наводит примеры проведения спецопераций и правил разведывательной рекогносцировки. Целью исследовании является показать возможные гипотетические ситуации в деятельности разведки, особенно касающиеся действий спецслужб и проблем прав и свобод граждан, честной конкуренции в бизнесе. Затронутые темы в основном касаются гражданской, а не военной разведки.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 4, s. 59-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska