Znaczenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla bezpieczeństwa narodowego Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zakres przedmiotowy artykułu dotyczy zagadnień bezpieczeństwa Polski związanych z przystąpieniem do amerykańskiego projektu europejskiego komponentu Systemu Obrony przed Pociskami Balistycznymi (Balistic Missile Defense System – BMDS), w postaci instalacji elementów tarczy antyrakietowej w Polsce. Problematyka ta w ostatnich latach stała się w Polsce przedmiotem szerokiej debaty na temat zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i skali współpracy w ramach tworzenia wspólnych form przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń wynikających z dostępu do środków przenoszenia broni masowego rażenia zwłaszcza przez tzw. „kraje zbójeckie”, stanowiące zagrożenie dla ładu międzynarodowego. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu niniejszej instalacji na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym. Artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi złożoność problemu dzięki zaprezentowaniu podejścia NATO i Rosji do tego projektu. Odpowiadając na pytania badawcze: W jaki sposób rozlokowanie w Polsce elementów obrony przeciwrakietowej wpłynie na jej bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz wpłynie na jej pozycję w NATO i Unii Europejskiej? W jakim stopniu nowa polityka obronna Obamy okaże się korzystna dla bezpieczeństwa europejskiego?, Autor wskazuje na szanse i zagrożenia wynikające z ulokowania instalacji na terytorium Polski.
The article discusses issues related to the security of Poland, connected with the accession to the European component of the American Ballistic Missile Defense System (BMDS). In recent years in Poland this issue has become the subject of a broad debate on international security and the extent of cooperation in the establishment of common forms of prevention and control of risks arising from access to the means of delivery of weapons of mass destruction, especially by ‘Rogue states’, which are a threat to international order. This article shows the impact of this system on matters of internal and external security and acquaints the reader with the complexity of the problem by presenting the approach of NATO and Russia to the project. Answering the questions: How does the deployment of elements of missile defense in Poland affect its internal and external security and how will it impact on its position in NATO and the European Union? To what extent will Obama’s new defense policy be good for European security? The author points to the opportunities and risks of locating the installations on Polish territory.
В статье рассмотрены вопросы безопасности Польши, связанные с присоеди- нением к американскому проекту европейского компонента Системы противо- ракетной обороны (Ballistic Missile Defense System – BMDS) и предполагаемого размещение элементов системы ПРО в Польше. В последние годы эта пробле- матика стала в Польше предметом широкого обсуждения на тему обеспечения международной безопасности и масштабов сотрудничества в рамках создания общих форм предупреждения и борьбы с угрозой, связанной с доступом к сред- ствам доставки оружия массового уничтожения, особенно так называемыми «государствами-изгоями», создающими угрозу для международного порядка. Целью статьи является указание влияния существующей ПРО на безопасность Польши, как во внутреннем, так и внешнем аспекте. Задача статьи заключа- ется в рассмотрении сложности проблемы и подхода к этому проекту в НАТО и в России. Автор старается дать ответ на следующие вопросы: Как разверты- вание в Польше элементов ПРО повлияет на ее внутреннюю и внешнюю безопасность, а также как это повлияет на ее позицию в НАТО и Европейском Союзе? В какой степени новая оборонная политика Обамы принесет пользу европейской безопасности? В статье представлены возможности и угрозы свя- занные с размещением элементов ПРО на территории Польши.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 2, s. 39-49.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska