Wpływ technicznych środków pomiaru prędkości na poziom bezpieczeństwa na drogach (fragment raportu)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł na przykładzie danych statystycznych, dotyczących m.in. liczby pojazdów, dróg twardych, wypadków drogowych i ich uczestników, analizuje poziom bezpieczeństwa na drogach Polski. Podkreślony zostaje wpływ technicznych środków pomiaru prędkości (fotoradarów) na poprawę bezpieczeństwa drogowego. Autor omawia istniejące regulacje na ten temat przyjęte przez Radę Ministrów, np. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit 2005”, Program realizacyjny na lata 2006–2007, a także nowe projekty rozwiązań prawnych, np. Ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ważne dla przyszłości bezpieczeństwa drogowego jest zapewnienie płynnego uruchomienia automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, któremu sprzyjać ma w szczególności stworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
The article, on the example of statistical data such as number of vehicles, hard roads, road accidents and their participants, examines the level of safety on Polish roads. The article emphasises the impact of technical means of measuring speed (speed cameras) on improvement of road safety. The author discusses existing regulations on this subject adopted by the Council of Ministers, such as the National Road Safety Programme “Gambit 2005”, Implementation programme for 2006–2007, as well as new projects of legal solutions, for example, the Act amending the Law on Road Traffic. What is important for the future of road safety is to ensure a smooth launch of automatic traffic surveillance, which is encouraged, in particular, by the creation of the Centre for Automated Traffic Surveillance.
В статье, на примере статистических данных указывающих, напр., количество транспортных средств, асфальтированных дорог, автомобильных аварий и их участников, анализируется уровень безопасности на дорогах Польши. Подчер- кнуто влияние технических средств измерения скорости (фоторадары) на по- вышение безопасности на дорогах. Автор рассматривает существующие регу- ляции на эту тему, принятые Кабинетом Министров, напр., Государственная программа безопасности автомобильного движения «Гамбит 2005», Программа реализации в 2006–2007 гг., а также новые проекты юридических решений, напр., Закон «об изменениях в Законе о дорожном движении». Обращено вни- мание на важное значение для безопасности на дорогах в будущем, плавного введения автоматического надзора за автомобильным движением, чему будет содействовать создание Центра автоматического надзора за дорожным движе- нием.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 91-104.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska