Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-05-08
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
W erze nowych technologii procesy wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonych dzięki odpowiedniej sieci wzajemnych kontaktów nabierają nowego znaczenia. To samo dotyczy działań profilaktycznych podejmowanych w sieci w celu przeciwdziałania problemom społecznym. Współcześnie sztuka networkingu polega na właściwym określeniu celów i odpowiednim wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych, przy zachowaniu zasady wzajemności względem naszych „kontaktów”. Możemy uznać, że dziś stworzenie sieci networkingowej jest dużo prostsze i szybsze biorąc pod uwagę prędkość i zasięg nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, a jednocześnie jest procesem, w dużo większym stopniu, opartym o zasadę wolności i równości jednostek. Duże internetowe sieci, oparte na słabych relacjach i dostępności interpersonalnych trybów interakcji online w rzeczywistości sprzyjają działaniom zbiorowym i realizacji celów społeczeństwa obywatelskiego ery cyfrowej. ------ In the era of new technologies, information exchange processes , resources, mutual support and opportunities , led by an adequate network of mutual relations take on a new meaning. The same applies to preventive measures taken in the network in order to prevent social problems. Contemporary art of networking means the appropriate use of available digital tools, while maintaining the principle of reciprocity in terms of our " contacts " . We recognize that today the creation of a network is much easier and faster , taking into account the speed and range of modern communication tools. Digital networking, in a much greater extent, is based on the principles of freedom and equality of individuals. Large digital network based on weak interpersonal relationships and modes of interaction available online, in fact, promotes collective action and helps to achieve the objectives of civil society in the digital age.
Opis
Recenzowana wersja opracowania ukaże się w publikacji "(KO)media. Konteksty dyskursu medialnego", red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Katowice 2014
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska