Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Skala presji migracyjnej i jej źródła wykluczają stosowanie jako głównej, metody niwelowania pierwotnych źródeł migracji. Niezbędne jest podjęcie równolegle przedsięwzięć, ukierunkowanych na zwalczanie nielegalnej imigracji. Szczególne miejsce w tych działaniach zająć powinno zwalczanie migracji na akwenach morskich. Należy bowiem rozdzielić ograniczanie możliwości przerzutu osób drogą morską od ratowania życia na morzu. Zwłaszcza, że szczytna idea stała się narzędziem przemytników i nielegalnych imigrantów. Praktyka prowadzenia akcji ratowniczej nie powinna zwalniać od obowiązku oceny zasadności podjęcia takowych działań i stosowania wszelkich, dopuszczalnych prawem, konsekwencji nieuzasadnionego wyzwania pomocy lub żądania je udzielenia. Zasadnym jest stosowanie, w odniesieniu do migrantów, pojęć przemyt imigrantów i nielegalny wjazd, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie stwarza protokół z Palermo, rozważenie scedowania na siły UE prawa kontroli akwenów morskich państw członkowskich (rezygnacja ze statusu państwa bandery w odniesieniu do procederu nielegalnego przerzutu migrantów), skrupulatnego przestrzegania Konwencji SOLAS, w zakresie prawa wizyty i doprowadzenia do portu pochodzenia lub rozpoczęcia żeglugi.
The scale of the migratory pressure and its sources preclude creation and application of processes aimed at reducing primary sources of migration as principal method. To solve this problem, it is necessary to take measures to eradicate illegal immigration. A special importance should be attached to the issue of fighting migration in sea basins. It is essential to separate the issue of limiting the possibility of trafficking people by sea from the issue of saving lives at sea, especially when the noble idea has become an instrument in the hands of smugglers and illegal immigrants. Rescue practice should also not exempt from the obligation to assess the appropriateness of taking such action and to apply any legal consequences arising from an unfounded call or demands for help. It is therefore justified to skillfully apply the terms ‘immigrant trafficking’ and ‘illegal entry’ with regard to migrants with all the consequences created by Palermo Protocol. It is also important to consider ceding to the EU force the right to control sea basins of the Member States (abandonment of the flag State status in relation to illegal migrant trafficking) and to ensure full compliance with the SOLAS Convention with regard to the right of visit and the right to escort the vessel back to its port of origin.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 1, s. 119-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska