Niektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe

dc.contributor.authorCzaja, Jan
dc.date.accessioned2018-10-26T17:45:34Z
dc.date.available2018-10-26T17:45:34Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractRosyjska interwencja na Ukrainie, aneksja Krymu i prowadzona wojna hybrydowa mają ogromny wpływ na stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo. Jest to pierwszy przypadek w XXI wieku, gdy na oczach świata, państwo- jednocześnie mocarstwo nuklearne – dokonuje agresji na drugie i anektuje część jego terytorium, będąc jednocześnie gwarantem jego suwerenności i integralności terytorialnej. Agresja Rosji wobec Ukrainy, prowadzona wojna hybrydowa, a także różne formy wojny propagandowo-psychologicznej, zwróconej także wobec Zachodu, mają rosnący wpływ na stosunki polityczno-wojskowe w świecie, komplikują i zakłócają stosunki gospodarcze, zbliżają świat do nowej zimnej wojny. Towarzyszą temu zmiany w doktrynie wojennej Rosji, w tym obniżanie progu i groźby użycia broni nuklearnej. Ta nowa doktryna Rosji, nazywana już doktryną Putina, na pewno doprowadzi do zmian w doktrynach strategicznych NATO, UE i poszczególnych krajów zachodnich. Zmiany takie, podkreślające rosnące zagrożenie ze strony Rosji, już nastąpiły w nowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Kryzys na Ukrainie i konflikt z Rosją ma jednak szersze uwarunkowania. Wynikają one ze słabości samej Ukrainy, braku determinacji w budowaniu własnej państwowości i efektywnej gospodarki, z wszechogarniającej korupcji i innych patologii występujących w tym kraju. Nie bez winy jest także Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, nie stroniące jako jedyne supermocarstwo po upadku ZSRR, od jednostronnych działań, często łamiących zasady współżycia i prawa międzynarodowego. Autor analizuje wiele aspektów i uwarunkowań kryzysu ukraińskiego oraz polityki Rosji, wpływu na politykę międzynarodową, a zwłaszcza na bezpieczeństwo międzynarodowe, także w kontekście Polski.
dc.description.abstractRussian intervention in Ukraine and Crimea annexation has already big impact on international security. It is the first case in 21st century when the state – global nuclear power, is committing aggression on the territory of the other state being in the same time guarantor of its territorial integrity. From over one year the world is eyewitness of something which could be called creeping intervention in atmosphere of dezinformation and psychological war, reminding the time of clashes between nazism and communism. The author is analyzing facts which followed up the so called Euro-Maidan, its political and legal aspects as well the reaction of Russia on that, annexation of Crimea including. The subject of analyze is also behavior and position of USA and EU on Ukrainian crisis. The most important part of article is analyze of evolution of Russian foreign and security policy and its war doctrine which is being already called Putin doctrine. Russian intervention in Ukraine is actually recognized as the biggest threat to international security and challenge for international order bringing the world back to cold war.
dc.description.abstractРоссийское вмешательство в Украине, аннексия Крыма и гибридная война имеют огромное влияние на международные отношения и безопасность. Это первый случай в XXI веке, когда на глазах мира, государство – к тому же имеющее ядерное оружие – осуществляет агрессию на другое государство и аннексирует часть его территории, одновременно будучи гарантом его суверенитета и территориальной целостности. Агрессия России против Украины, проводимая гибридная война, а также различные формы пропагандистской и психологической войн, также направленных против Запа- да, имеют растущее влияние на политическо-военные отношения в мире, осложняют и нарушают экономические отношения, приближают мир к новой холодной войне. Все это сопровождается изменениями в военной доктрине России, в том числе сни- жением причин к применению ядерного оружия. Эта новая доктрина России, на- зываемая доктриной Путина, безусловно, приведет к изменениям в стратегических доктринах НАТО, ЕС и отдельных западных государств. Такие изменения, подчеркива- ющие растущую угрозу со стороны России, уже внесены в новую Стратегию безопас- ности Соединенных Штатов. Необходимо также подчеркнуть, что кризис в Украине и конфликт с Россией имеют более широкие причины. Такими причинами являются: слабость самой Украины, от- сутствие последовательности в строительстве государственности и эффективной эко- номики, борьбы с массовой коррупцией и другими патологиями имеющими место в этой стране. Во всем происходящем есть также вина Запада, а особенно США, кото- рые как единственная сверхдержава после распада СССР, часто ведут односторонние действия, при этом нарушая существующие принципы международного права. Автор анализирует многие аспекты и условия украинского кризиса и политики Рос- сии, его влияние на международную политику и международную безопасность, так- же в контексте Польши.
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 1, s. 27-42.pl
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20679
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrosyjska interwencja I aneksja Krymu;
dc.subjectUkraiński Euromajdan
dc.subjectewolucja rosyjskiej polityki bezpieczeństwa
dc.subjectrosyjska doktryna wojenna – doktryna Putina
dc.subjectskutki polityki rosyjskiej dla bezpieczeństwa
dc.subjectzachód wobec rosyjskiego wyzwania
dc.subjectRussian – Ukrainian conflict
dc.subjectRussian crawling intervention
dc.subjectCrimea annexation
dc.subjectHybrid war
dc.subjectRussian strategy and Putin doctrine
dc.subjectUkrainian crisis impact on security
dc.subjectроссийское вмешательство и аннексия Крыма
dc.subjectукраинский Евро- майдан
dc.subjectэволюция российской политики
dc.subjectбезопасности
dc.subjectроссийская военная док- трина – доктрина Путина
dc.subjectпоследствия российской политики для безопасности
dc.subjectре-акция Запада на действия России;
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleNiektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowepl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
CZAJA_Niektore_aspekty_prawne_i_ polityczne_2015.pdf
Rozmiar:
259.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: