Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł rozpoczyna cykl tekstów podejmujących temat zarządzania kryzysowego w Polsce, w których autor przybliża istotę, znaczenie i strukturę organizacyjną oraz instytucje odpowiedzialne za właściwe działania w sytuacjach kryzysowych. W tekście w sposób kompleksowy zostały przedstawione najważniejsze pojęcia i skróty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Polsce.
Статья начинает цикл текстов рассматривающих тему кризисного управления в Польше, в которых автор указывает сущность, значение и организационную структуру, а также учреждения ответственные за соответствующие действия в кризисных ситуациях. В статье комплексно представлены главные понятия и сокращения связанные с проблематикой безопасности и кризисного управления в Польше.
The article is the first in a series of texts concerning crisis management in Poland. The series serves the explanation of the essence and organisational structure, and the institutions responsible for proper operation in crisis situations. The first article presents in a complex manner the notions and acronyms most crucial for the questions of security and crisis management in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 37-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska