Polskie Kontyngenty Wojskowe w Afganistanie na przykładzie 6 Brygady Powietrznodesantowej w ramach XI zmiany PKW. Doświadczenia i wnioski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-84-0
e-ISBN 978-83-66007-86-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Współcześnie międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa ulega gwałtownym zmianom, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Staje się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne, zmienia się charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa oraz sposoby prowadzenia działań zbrojnych. Konsekwencją tych zmian jest nowe podejście do wyzwań i zagrożeń przez instytucje odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa państwa, w tym przede wszystkim przez siły zbrojne. Armie państw demokratycznych od momentu rozpadu systemu dwubiegunowego uczestniczą przede wszystkim w operacjach przywracania i utrzymywania pokoju. Podlegający ciągłej ewolucji system bezpieczeństwa międzynarodowego generuje nowe wyzwania, ale równocześnie powoduje nowe zagrożenia. Coraz więcej państw staje na światowej scenie politycznej i uczestniczy w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, a w konsekwencji – warunków bezpieczeństwa. Są to nie tylko instytucje państwowe czy organizacje międzynarodowe, ale niestety także coraz częściej międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Również globalizacja jako proces wnosi w sferę środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego określone nowe „wartości” o często negatywnym charakterze.(…)"
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska