Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Dzisiejsze media masowe stały się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Posiadają szczególną moc oddziaływania i kształtowania nie tylko nastrojów społecznych, ale także wpływają na kształtowanie poglądów, szczególnie w przypadku,gdy mamy do czynienia ze słabszymi jednostkami, które nie mają ukształtowanego światopoglądu. Pojawia się wówczas niebezpieczna sytuacja wprowadzenia niewyselekcjonowanych informacji, które odnoszą zamierzony skutek w kreowaniu obrazów niemających nic wspólnego z daną rzeczywistością i pojawiającymi się zagrożeniami. Nie bez znaczenia jest również fakt pojawiającej się odporności na przepływ nieprawdziwych treści płynących z telewizji, radia i prasy. Artykuł dotyczy spraw kształtowania oblicza bezpieczeństwa europejskiego i wpływu mediów, z uwzględnieniem kwestii kryzysu przywództwa politycznego oraz natłoku przekazywanych informacji. Znane osobistości, np. ze świata politycznego, pokazywane są przez media w różnym świetle, a ich zachowania są wyreżyserowane w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Mamy więc takie autorytety oraz stan postrzegania bezpieczeństwa, jaki sami stworzyliśmy. Ale czy bezpieczeństwo europejskie będące wyzwaniem i odpowiedzią na funkcjonujące realia faktycznie spełnia nasze oczekiwania? Czy stworzona symbioza pomiędzy światem medialnym a rzeczywistością funkcjonuje tak, jak powinna? Do tych dylematów autorka stara się ustosunkować w tekście.
Mass media today have become an integral part of our everyday reality. They constitute an extremely powerful tool in shaping moods and opinions of the society, especially in the case of individuals who do not have fi rm views or opinions on a given subject. There exists then a danger of inseminating unselected information, and thus creating images which have nothing to do with the reality and the real threats. The article focuses on issues relating to the shaping image of the European security and the infl uence of the media, especially in the situation of being constantly overloaded with news items and in the context of political leadership crisis. Well-known people, e.g. politicians, are shown by the media in different light, their behaviour and image is shown in such a way as to prove whatever is necessary at a given moment. Consequently, we end up with such authoritative fi gures and such perception of security as we have created ourselves. But does European security, being a challenge and response to the reality, really fulfi ll our expectations? Does the created symbiosis between the media-created world and the reality really function as it should? It is these dilemmas that the author ventures to investigate in the article.
Современные масс-медиа стали неотъемлемой частью нашей действительности. Они располагают особенной силой, позволяющей влиять и формировать общественное мнение, а также способной формировать взгляды, особенно когда речь идет о слабых личностях, не имеющих сформированного мировоззрения. Это создает потенциально опасную ситуацию использования необъективной информации, которая способна создать картину не имеющую ничего общего с действительностью и существующими угрозами. Вместе с тем можно наблюдать явления общественного равнодушия на появление потоков ложной информаций в телевидении, радио и прессе. Данная статья затрагивает вопросы формирования картины европейской безопасности и влияние на её средств массовой информации, а также учитывает проблемы кризиса политического руководства и огромного объёма информации. Известных лиц, напр., политиков, средства массовой информации показывают в разном свете, а их деятельность зачастую подстраивается под текущий момент. Таким образом общество получает власть и безопасность такими, какими само себе создало. Но значит ли это, что европейская безопасность, которая должна реагировать и соответствовать реальности, действительно отвечает нашим ожиданиям? Значит ли это, что созданный симбиоз между миром СМИ и действительность функционирует правильно? На эти вопросы автор пытается ответить в статье.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 2, s. 33-47.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska