Polityka informacyjna Ukrainy jako czynnik umożliwiający reintegrację okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono wnioski z analizy komunikatów medialnych Ministerstwa Polityki Informacyjnej Ukrainy, dokumentów opracowanych przez struktury podległe rządowi Ukrainy, a także publikacji odnoszących się do tematu polityki informacyjnej tego państwa. Przedstawiono również szereg inicjatyw strony ukraińskiej, które mają na celu odzyskanie kontroli nad przestrzenią informacyjną wschodniej Ukrainy. Opisano ponadto główne cele i narracje obecne w ukraińskim przekazie medialnym, mające służyć przygotowywaniu gruntu pod przyszły proces reintegracji okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego z pozostałym obszarem kraju.
The article presents conclusions obtained as a result of the analysis of media messages of the Ministry of Information Policy of Ukraine, the documents prepared by the structures connected to the Ukrainian government as well as the publications about the information policy of this country. In the text, there were also presented a number of initiatives of the Ukrainian government that are aimed at regaining control over the information space of Eastern Ukraine. In addition, the main goals and narratives present in the Ukrainian media have been described as a factor which serves to prepare the „base” for the future reintegration of the occupied parts of the Donetsk and Luhansk regions with the rest of the country.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3, s. 211-224.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska