Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (stosowany skrót KRK) wprowadzone znowelizowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 18 marca 2012 roku i wdrażane od października 2011 roku nie są jeszcze w ustawodawstwie rozdziałem zamkniętym. Niedługo wejdzie w życie kolejna nowelizacja do właśnie znowelizowanej ustawy. Oznacza to, że można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że wiele zagadnień i wątpliwości poruszanych w tej monografi i, a dotyczących tak różnych paragrafów ustawy, jak i rozporządzeń może zostać wkrótce zmienionych, bądź uzupełnionych. Jednocząca się Europa, otwierające się granice i wędrówki młodych ludzi nie tylko za pracą, ale także chcących poznawać świat i zdobywać wykształcenie w różnych miejscach kontynentu, zmusiły państwa Europy do przyglądnięcia się systemom edukacji w poszczególnych krajach. Celem było poszukiwanie wspólnego mianownika w europejskim systemie kształceniu lub jego stworzenie na bazie istniejących. Miałby on umożliwić usankcjonowanie prawne dyplomów, czy uznawanie dotychczasowo zdobytej edukacji w różnych uczelniach, w różnych europejskich krajach. Aby jednak było to możliwe, należało zdefiniować kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent, aby móc legitymować się określonym dyplomem. I to właśnie ramy kwalifi kacji dla określonego poziomu kształcenia, czy uzyskania dyplomu jakiegoś stopnia dla każdego studiowanego kierunku- (w każdym kraju) opisują zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, których posiadanie jest konieczne, aby ten poziom, czy dyplom uzyskać. Wszystkie te ramy są powiązane. Tak więc kwalifi kacje zdobyte w jednym kraju będzie można odnieść do poziomu edukacji w innym kraju Unii Europejskiej. Będzie zatem jasne jakie kompetencje kryją się za tytułem licencjata, czy magistra danego kierunku studiów, bez względu na to, w którym kraju zostały one osiągnięte. Ułatwi to znacznie - migracje ludzi, wymianę myśli i idei, a tym samym pomoże w sprostaniu wymaganiom jednoczących się rynków ekonomicznych, systemów finansowych i komercyjnych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego. (red.) Maria Kapiszewska. Kraków, 2013, s. 1-26.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska