Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Wojskach Specjalnych na początku 2014 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł podejmuje aktualny problem badawczy. Temat zmian i wynikających z ich skutków podejmowany jest przez badaczy, szczególnie wojskowych. Jednym z obszarów, w których konsekwencje poczynań reformatorów są najbardziej widoczne, są Wojska Specjalne. Autor stara się pokazać, jakie zmiany wprowadzono i jak wpłynęły na kształt i funkcjonowanie tego rodzaju sił zbrojnych. Dokonuje analizy krytycznej, wskazując na liczne wady przyjętych rozwiązań. Proponuje także zmiany, które pozwoliłyby na przywrócenie sprawności systemu Wojsk Specjalnych w Polsce. Traktując to jako przyczynek do dyskusji i wypracowania optymalnych rozwiązań uwzględniających polskie uwarunkowania. Tekst bazuje na materiałach źródłowych poddanych analizie i towarzyszących im ocenach i wnioskach.
The article elaborates on the current research problem. Subject matter of changes and their effects is often taken by researchers, especially by the military. One of the areas in which the consequences of the reformers’ actions are most visible is the Special Forces. The author tries to show changes that have been made, and how they infl uenced the structure and functioning of this type of armed forces. By critical analysis he points out numerous disadvantages of the approved solutions. He also suggests changes that would allow to restore the effi ciency of the system of Special Forces in Poland. The author treats the above as a starting point in a discussion and a way to develop optimal solutions that take Polish circumstances into consideration. The text is based on analysed source materials, as well as accompanying assessments and conclusions.
В статье рассмотрено очень актуальную исследовательскую проблему, которой посвящают внимание многие ученые, особенно занимающиеся военным делом. Одной из отраслей, в которой последствия действий реформаторов наиболее видимы являются вопросы функционирования Войск специального назначение. Автор пытается показать, какие изменения были введены, и как они повлияли на форму и действия этих войск. Проведен критический анализ, указывающий на ряд недостатков принятых решений. Даны также предложения изменений, которые позволят повысить эффективность спецназа в польских вооруженных силах. Эти предложения могут быть полезны во время обсуждения и разработ- ки оптимальных решений, учитывающих польские условия. Статья базируется на исходных материалах, которым был дан анализ, проведена оценка и сдела- ны соответствующие выводы.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 2, s. 13-22.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska